REGULAMIN  HODOWLI  PSÓW  I  KOTÓW  RASOWYCH
    
                                                                                            I. Przepisy ogólne
                                                                                                         § 1
Regulamin Hodowli Psów i Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie §22 Statutu Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów, zwanego dalej SHRPIK .
                                                                                                         § 2
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów i kotów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
                                                                                                         § 3
Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.
                                                                                                         § 4

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych należy do Zarządu
                                                                                                         § 5
Zmiany danych, zmiana właściciela psa/suki lub kota/kotki oraz zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych
                                                                                                         § 6
Hodowla psów i kotów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

                                                                                            II. Przydomki hodowlane
                                                                                                         § 7
1. Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie SHRPIK.
2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta i kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt/kociąt.
5. Nazwę psa/kota pisze się małymi literami, zaś przydomek hodowlany dużymi np. Domino ZIELONY DOM. Przydomek hodowlany jest pisany po lub przed nazwą psa/kota co ustala się przy rejestrowaniu przydomka hodowlanego.
6. Wszystkim szczeniętom/kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom/kociętom z kolejnych miotów.
7. W przypadku hodowli nowo rejestrowanych w SHRPIK przydomek hodowlany automatycznie otrzymują wszystkie psy/suki oraz kotki/kocury rejestrowane w Księdze Wstępnej posiadane przez hodowcę.
                                                                                                        § 8
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

                                                                                            III Kwalifikacje hodowlane
                                                                                                        § 9
1. Suką hodowlaną jest suka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz ukończyła 15 miesięcy.
2. Kotką hodowlaną jest kotka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz
ukończyła 12 miesięcy.
3. Do hodowli dopuszcza się wszystkie suki/kotki spełniające warunki z pkt.1 i 2. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
4. Do hodowli dopuszcza się sukę/kotkę która posiada w KR lub w KW adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
5. Suką hodowlaną jest suka, która po ukończeniu 15 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
6. Kotką hodowlaną jest kotka, która po ukończeniu 12 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK
lub uzyskałana przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
7. W szczególnych przypadkach na pisemną prośbę hodowcy, zezwala się na krycie suki nie młodszej niż 12 mcy oraz krycie kotki nie młodszej niż 10 mcy.
8. W przypadku ras miniaturowych i wielkogłowych, dopuszcza się krycie od 12 miesiąca życia.
9.W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w stowarzyszeniu SHRPIK, należy do karty krycia dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie ( rodowód, metryka lub KW ).

                                                                                                       § 10
1. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane suki/kotki na okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka/kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 9 lat.
3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki/kotki, która ukończyła 9 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
                                                                                                       § 11
1. Pies reproduktor to pies, który ukończył 15 miesięcy.
2. Kot reproduktor to kot, który ukończył 12 miesięcy.
3. Reproduktor to pies/kot, który podczas przeglądu hodowlanego lub podczas wystawy organizowanej przez SHRPIK uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
4. Reproduktorem jest kot/pies zarejestrowany w SHRPIK oraz wpisany do KW lub KR.
5. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa/kota który w KW lub KR ma adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
6. Do hodowli dopuszcza się wszystkie psy spełniające warunki z §11 punktu od 1 do 5. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
7. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
8. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
9. Reproduktor z innej organizacji Kynologicznej jest uznawany, jeśli spełnia wymogi określone w §11 pkt.1-2 oraz §11 pkt.5.

                                                                                            IV. Prawa i obowiązki hodowcy 
                                                                                                       § 12
Hodowca ma prawo do:
1. uzyskania porad i wszelkich informacji,
2. dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Klubie
3. wyboru reproduktora,
4. krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej.
5. odchowania całego miotu.
6. zastrzeżenia, że sprzedawane szczenię/kocię jest niehodowlane, pod warunkiem odpowiedniej adnotacji w Rodowodzie albo w Metryce szczenięcia/kocięcia, dokonanego przez członka Zarządu SHRPIK lub hodowcę.
7. odebrać osobiście KR, KW lub Metrykę albo może otrzymać je korespondencyjnie.

Hodowca ma obowiązek :
1a. Otoczyć opieką posiadane wszystkie psy/koty
2a. Zapewnić im higieniczne warunki bytu
3a. Zapewnić im należytą pielęgnację
4a. Właściwie ich żywić
5a. Chronić przed przypadkowym kryciem
6a. Poddawać szczepieniom
7a. Kryć tylko psem/kotem posiadającym uprawnienia hodowlane
8a. Ograniczyć krycie suki/kotki do 3 w ciągu 2 lat kalendarzowych
9a. Przed kryciem ustalić z właścicielem reproduktora formę i wysokość za krycie
10a. Maksymalnie do 30 dnia od daty narodzin szczeniąt/kociąt zgłosić miot do SHRPIK korzystając z formularza „ Karta Krycia/Karta Miotu ‘’ dostępnego na stronie Stowarzyszenia SHRPIK.
11a. Opłacać wszelkie należności wynikające z Cennika SHRPIK, a dotyczące członka Stowarzyszenia i jego obowiązków wobec SHRPIK.

12a. Uczestniczyć w szkoleniu z Regulaminu hodowli psów i kotów rasowych dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionej nieobecności na szkoleniu istnieje możliwość zakupu pdf z materiałem szkoleniowym w cenie 50PLN. Brak zaliczonego szkolenia lub wykupionego pdf skutkuje odmową wykonania dokumentacji hodowlanej.

13a. Opłacać raz w roku kalendarzowym zrzutki na cele Statutowe SHRPIK w wysokości 50PLN.

14a. Przestrzegać Statutu i Uchwał.

                                                                                            V. DOKUMENTACJA HODOWLANA
                                                                                                        § 13
1. Podstawą do wystawiania Rodowodu lub Metryki jest „ Karta Krycia ‘’ wraz z „ Kartą Miotu ‘’
2. Wszelkie KW, KR lub Metryki wystawia Zarząd SHRPIK
3. Każdy dokument ma swój własny, niepowtarzalny numer, znak wodny, tłoczoną suchą pieczęć oraz posiada hologram.
4. Do KW, czyli Księgi Wstępnej wpisuje się psa/sukę lub kota/kotkę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy. Stwierdza się to podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Dany pies/kot otrzymuje KW.
5. Rodowód SHRPIK otrzymuje pies/kot na podstawie rodowodu lub metryki innego związku kynologicznego/felinologicznego.
6. Rodowód otrzymuje również pies/kot posiadający udokumentowane pochodzenie wraz z oświadczeniem właściciela o zgodności danych.
7. Przeglądu hodowlanego oraz przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje członek Stowarzyszenia, który został do tego powołany.
8. Potomstwu psów/kotów posiadających KW wydawane są metryki, potomstwu psów/kotów posiadających KR, wydawane są KR.
9. Stowarzyszenie honoruje wszystkie dokumenty pochodzące z innych organizacji kynologicznych i felinologicznych działających zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Zmiana właściciela, sprzedaż, adopcja, śmierć lub oddanie psa/kota musi być niezwłocznie zgłoszone do Stowarzyszenia.
11. W miejsce zagubionego KW, KR lub Metryki wystawia się nowy dokument z adnotacją „ duplikat ‘’
12. Wszelka dokumentacja przechowywyana jest w siedzibie SHRPIK.

                                                                                       VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                                                        § 14
1.Wszelkie decyzje kwalifikacyjne i hodowlane podejmowane są przez Zarząd SHRPIK.
2.W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadomienia Hodowcy, komisja powołana przez Zarząd SHRPIK, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli psów/kotów.
3.W przypadku naruszenia Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych, opublikowanego przez SHRPIK, Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński.
4.W przypadku, gdy hodowca
- poddaje rozrodowi zbyt młode zwierzęta,
- eksploatuje suki i/lub reproduktory,
- utrzymuje zwierzęta w złych warunkach hodowlanych,
- źle odchowuje mioty,
- zwierzęta w jego hodowli wykazują oznaki chorób i/lub chorują bez zapewnienia im opieki weterynaryjnej,
- urodzony miot odbiega od wzorca rasy,
zarząd SHRPIK może zawiesć go w prawach członka, a miot, co do którego istnieją zastrzeżenia, może nie zostać uznany przez stowarzyszenie, czyli nie otrzyma metryk ani rodowodów.

5. Dwukrotna odmowa kontroli dobrostanu skutkuje usunięciem hodowcy z szergu Stowarzyszenia Hodowców Rasowych Psów i Kotów.
6. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu SHRPIK.