REGULAMIN  HODOWLI  PSÓW  I  KOTÓW  RASOWYCH
    
                                                                                            I. Przepisy ogólne
                                                                                                         § 1
Regulamin Hodowli Psów i Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie §22 Statutu Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów, zwanego dalej SHRPIK .
                                                                                                         § 2
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów i kotów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
                                                                                                         § 3
Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.
                                                                                                         § 4

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych należy do Zarządu
                                                                                                         § 5
Zmiany danych, zmiana właściciela psa/suki lub kota/kotki oraz zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych
                                                                                                         § 6
Hodowla psów i kotów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

                                                                                            II. Przydomki hodowlane
                                                                                                         § 7
1. Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie SHRPIK.
2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta i kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
5. Nazwę psa/kota pisze się małymi literami, zaś przydomek hodowlany dużymi np. Domino ZIELONY DOM Przydomek hodowlany jest pisany po lub przed nazwą psa/kota co ustala się przy rejestrowaniu przydomka hodowlanego.
6. Wszystkim szczeniętom/kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom/kociętom z kolejnych miotów.
7. W przypadku hodowli nowo rejestrowanych w SHRPIK przydomek hodowlany automatycznie otrzymują wszystkie psy/suki oraz kotki/kocury rejestrowane w Księdze Wstępnej posiadane przez hodowcę.
                                                                                                        § 8
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

                                                                                            III Kwalifikacje hodowlane
                                                                                                        § 9
1. Suką hodowlaną jest suka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz ukończyła 15 miesięcy.
2. Kotką hodowlaną jest kotka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz
ukończyła 12 miesięcy.
3. Do hodowli dopuszcza się wszystkie suki/kotki spełniające warunki z pkt.1 i 2. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
4. Do hodowli dopuszcza się sukę/kotkę która posiada w KR lub w KW adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
5. Suką hodowlaną jest suka, która po ukończeniu 15 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
6. Kotką hodowlaną jest kotka, która po ukończeniu 12 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK
lub uzyskałana przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
7. W szczególnych przypadkach na pisemną prośbę hodowcy, zezwala się na krycie suki nie młodszej niż 12 mcy oraz krycie kotki nie młodszej niż 10 mcy.
8. W przypadku ras miniaturowych i wielkogłowych, dopuszcza się krycie od 12 miesiąca życia.
9.W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w stowarzyszeniu SHRPIK, należy do karty krycia dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie ( rodowód, metryka lub KW ).

                                                                                                       § 10
1. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane suki/kotki na okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka/kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 9 lat.
3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki/kotki, która ukończyła 9 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.
                                                                                                       § 11
1. Pies reproduktor to pies, który ukończył 15 miesięcy.
2. Kot reproduktor to kot, który ukończył 12 miesięcy.
3. Reproduktor to pies/kot, który podczas przeglądu hodowlanego lub podczas wystawy organizowanej przez SHRPIK uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
4. Reproduktorem jest kot/pies zarejestrowany w SHRPIK oraz wpisany do KW lub KR.
5. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa/kota który w KW lub KR ma adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
6. Do hodowli dopuszcza się wszystkie psy spełniające warunki z §11 punktu od 1 do 5. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
7. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
8. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
9. Reproduktor z innej organizacji Kynologicznej jest uznawany, jeśli spełnia wymogi określone w §11 pkt.1-2 oraz §11 pkt.5.

                                                                                            IV. Prawa i obowiązki hodowcy 
                                                                                                       § 12
Hodowca ma prawo do:
1. uzyskania porad i wszelkich informacji,
2. dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Klubie
3. wyboru reproduktora,
4. krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej.
5. odchowania całego miotu.
6. zastrzeżenia, że sprzedawane szczenię/kocię jest niehodowlane, pod warunkiem odpowiedniej adnotacji w Rodowodzie albo w Metryce szczenięcia/kocięcia, dokonanego przez członka Zarządu SHRPIK.
7. odebrać osobiście KR, KW lub Metrykę albo może otrzymać je korespondencyjnie.

Hodowca ma obowiązek :
1. Otoczyć opieką posiadane wszystkie psy/koty
2. Zapewnić im higieniczne warunki bytu
3. Zapewnić im należytą pielęgnację
4. Właściwie ich żywić
5. Chronić przed przypadkowym kryciem
6. Poddawać szczepieniom
7. Kryć tylko psem/kotem posiadającym uprawnienia hodowlane
8. Ograniczyć krycie suki/kotki do 3 w ciągu 2 lat kalendarzowych
9. Przed kryciem ustalić z właścicielem reproduktora formę i wysokość za krycie
10. Maksymalnie do 30 dnia od daty narodzin szczeniąt/kociąt zgłosić miot do SHRPIK korzystając z formularza „ Karta Krycia/Karta Miotu ‘’ dostępnego na stronie Stowarzyszenia SHRPIK.
11. Opłacać wszelkie należności wynikające z Cennika SHRPIK, a dotyczące członka Stowarzyszenia i jego obowiązków wobec SHRPIK.

                                                                                            V. DOKUMENTACJA HODOWLANA
                                                                                                        § 13
1. Podstawą do wystawiania Rodowodu lub Metryki jest „ Karta Krycia ‘’ wraz z „ Kartą Miotu ‘’
2. Wszelkie KW, KR lub Metryki wystawia Zarząd SHRPIK
3. Każdy dokument ma swój własny, niepowtarzalny numer oraz posiada hologram.
4. Do KW, czyli Księgi Wstępnej wpisuje się psa/sukę lub kota/kotkę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy. Stwierdza się to podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Dany pies/kot otrzymuje KW.
5. Rodowód SHRPIK otrzymuje pies/kot na podstawie rodowodu lub metryki innego związku kynologicznego/felinologicznego.
6. Rodowód otrzymuje również pies/kot posiadający udokumentowane pochodzenie wraz z oświadczeniem właściciela o zgodności danych.
7. Przeglądu hodowlanego oraz przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje członek Stowarzyszenia, który został do tego powołany.
8. Potomstwu psów/kotów posiadających KW wydawane są metryki, potomstwu psów/kotów posiadających KR, wydawane są KR.
9. Stowarzyszenie honoruje wszystkie dokumenty pochodzące z innych organizacji kynologicznych i felinologicznych.
10. Zmiana właściciela, sprzedaż, adopcja, śmierć lub oddanie psa/kota musi być niezwłocznie zgłoszone do Stowarzyszenia.
11. W miejsce zagubionego KW, KR lub Metryki wystawia się nowy dokument z adnotacją „ duplikat ‘’
12. Wszelka dokumentacja przechowywyana jest w siedzibie SHRPIK.

                                                                                       VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                                                        § 14
1.Wszelkie decyzje kwalifikacyjne i hodowlane podejmowane są przez Zarząd SHRPIK.
2.W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadomienia Hodowcy, komisja powołana przez Zarząd SHRPIK, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli psów/kotów.
3.W przypadku naruszenia Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych, opublikowanego przez SHRPIK, Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński.
4.W przypadku, gdy hodowca
- poddaje rozrodowi zbyt młode zwierzęta,
- eksploatuje suki i/lub reproduktory,
- utrzymuje zwierzęta w złych warunkach hodowlanych,
- źle odchowuje mioty,
- zwierzęta w jego hodowli wykazują oznaki chorób i/lub chorują bez zapewnienia im opieki weterynaryjnej,
- urodzony miot odbiega od wzorca rasy,
zarząd SHRPIK może zawiesć go w prawach członka, a miot, co do którego istnieją zastrzeżenia, może nie zostać uznany przez stowarzyszenie, czyli nie otrzyma metryk ani rodowodów.
5.Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu SHRPIK.

 

 

Zgodnie z życzeniem hodowców, na stronie SHRPIK widnieją nazwy hodowli wraz z ukierunkowaniem na hodowane rasy i miejsce zarejestrowania hodowli. Nie wszystkie zarejestrowane w SHRPIK hodowle zostały poniżej wymienione. Członkowie hodowcy większością głosów zadecydowali o niepublikowaniu ich danych osobowych.Nie wszystkie zarejstrowana w SHRPIK hodowle, są wymienione na stronie internetowej SHRPIK. Aby potwierdzić przynależność hodowli do SHRPIK prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Zarządem SHRPIK.

 

A

AYRA & BABY - woj.mazowieckie
                               Buldog Francuski 
ATOS - woj.łódzkie
                Yorkshire Terrier
ADORABLE CATS - woj.mazowieckie
                                       Ragdoll
AMICUM - woj.wielkopolskie
                       .....

ALEXANDRIA - woj.kujawsko pomorskie
                                Maltańczyk

ANTARES*PL - woj.mazowieckie

                                  ……………..

AMBER EYES*PL -  woj.zachodniopomorskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

AKACJOWY RAJ - woj.śląskie
                                       Maltańczyk
                                      Brytyjski krótkowłosy
ARYSTOKRACJA*PL - woj.kujawsko pomorskie
                                            Maine Coon

B

BOX-PIT - woj.mazowieckie

                        ……

BIAŁA ŁZA NAD DRAWĄ - woj.wielkopolskie
                                                        Maltańczyk

BLACK PEARLS - woj.

                                  ...........

BURSZTYNOWA DOLINA - woj.łódzkie
                                                        Sznaucer miniaturowy

                                                        Yorkshire Terrier

                                                        Yorkshire Terrier Biewer

BIAŁE MISIE - woj.pomorskie
                                 Maltańczyk

BRILOVE - woj.mazowieckie
                      Brytyjski krótkowłosy
BISZKOPTOWE WZGÓRZE - woj.świętokrzyskie
                                                           .....
BLUE  TAIL - woj.mazowieckie
                             Rosyjski niebieski

                          Szpic miniaturowy
BEAUTY DOGS - woj.mazowieckie  
                                  Maltańczyk 
                                  Yorkshire Terrier
BLUE HEAVEN - woj.łódzkie
                                Yorkshire Terrier
                                Yorkshire Terrier Biewer

                                 Shih Tzu

                                Maltańczyk
BRILLIANT - woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

BRZOZOWY RAJ - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk
                                           Shih Tzu

BLUE-SKY  - woj.mazowieckie
                         Brytyjski krótkowłosy
                          Ragdoll

BIAŁY OGONEK - woj.mazowieckie

                                      ….

BLUE SMAIL - woj.łódzkie
                               Brytyjski krótkowłosy
                                 Maine Coon
BIAŁASKA - woj.zachodniopomorskie
                          Cocker Spaniel Angielski
BIAŁE CZORTY - woj.łódzkie
                                   West Highland White Terrier

BEN DOG HOUSE - woj.śląskie
                                       Doberman
BEAUTIFUL KITTENS*PL - woj.śląskie
                                                     Brytyjski krótkowłosy    

BRYTKI*PL - woj.
                          Brytyjski krótkowłosy     

BŁĘKITNA WSTĘGA – woj.pomorskie
                                               Shih Tzu

BRILLIANT – woj.łódzkie

                                 Brytyjski krótkowłosy

BĄBEL HARRIS – woj.kujawsko-pomorskie
                                     Maltańczyk 

BELLA`S HOME – woj.mazowieckie    
                                     Brytyjski krótkowłosy

BEAUTIFUL CAT – woj.łódzkie
                                       Neva Masquarade

BECIA WESOŁA PIĄTKA - woj.łódzkie

                                                      ……………

BIAŁY WILK - woj.śląskie

                        Biały Owczarek Szwajcarski

BALEYAGE - woj.dolnośląskie

                              …………..

BRITISH CATS HOME - woj.łódzkie

                                              Brytyjski krótkowłosy

BACIARKA -woj. małopolskie

                         Buldog Francuski

C

CUDEŃKA ZNAD DRAWY - woj.wielkopolskie
                                                       Buldog francuski
                                                       Chihuahua     

CZTERY ŁAPY - woj.mazowieckie
                                Pomeranian
                                Yorkshire Terrier

CAROLUS MAGNUS - woj.

                                         ........

CATSON - woj.łódzkie

                         …………

CUDAKI SZARAKI - woj.dolnośląskie

                                       ………………

COCOCIAKI*PL - woj.zachodniopomorskie

                                   ……

CUDNA ZGRAJA - woj.

                                    ...........

D

DOBERMAN BLACK - woj.wielkopolskie
                                           Doberman

DOLL-CAT*PL - woj.łódzkie
                                Ragdoll

DOG EARLY SOCIALIZATION -  woj.mazowieckie
                                                                   Owczarek Niemiecki

DANA - woj.łódzkie
                Brytyjski krótkowłosy

DOGGY PARADISE - woj.podlaskie   
                                         Pomeranian
                                          Szpic miniaturowy

DOLLYWOOD - woj.wielkopolskie
                                Ragdoll

DRAGOCOON*PL - woj.lubuskie 
                                      Maine Coon
                                      Border Collie
                                      Cavalier King Charles Spaniel

DIAMONDS - woj.łódzkie

                                ………….

DAKOTA - woj.

                    ..............

DAKAR - woj.lubuskie

                          …….

E

EDITH - woj.mazowieckie

                   ……

F

FELINKA - woj.łódzkie
                        Brytyjski krótkowłosy

FLUFFY AND SWEET*PL - woj.mazowieckie

                                                         …..

G

GREY HOME – woj.mazowieckie
                             Brytyjski krótkowłosy

GOLD*PL – woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

GENDER*PL - woj.mazowieckie

                             Brytyjski krótkowłosy

GRANT - woj.śląskie

                     ...

GOLD FAMILLY - woj.lubelskie

                                  American Staffordshire Terrier

H

HODOWLA MAZOWIECKA - woj.mazowieckie
                                                          Brytyjski krótkowłosy

HALSZKA BLUE - woj.mazowieckie
                                    Ragdoll

HODOWLA OWCZARKA NIEMIECKIEGO "JAŚKO" - woj.kujawsko-pomorskie
                                                                                                           Owczarek Niemiecki

HOME KEEPER - woj.wielkopolskie
                                  Szkocki zwisłouchy

HODOWLA MIK - woj.mazowieckie
                                     Maltańczyk
HODOWLA TERRIERÓW JACK RUSSELL "BREFIO" - woj.podkarpackie
                                                                                                        Jack Russell Terrier

I

IDEFIX - woj.wielkopolskie
                        .......

J
JAK W NIEBIE - woj.śląskie
                                   .....

K

KOCIA WATAHA - woj.śląskie
                                     Neva Masquarade
                                      Syberyjski
                                      Maine Coon

KRAINA SADÓW - woj.

                                    .............

KITTY HOUSE - woj.pomorskie
                                  Brytyjski krótkowłosy

KAM-DOR WEGA - woj.kujawsko - pomorskie
                                        Bulgod francuski

KOCI PRZYLĄDEK - woj.mazowieckie
                                            ....
KOCIA PRZYSTAŃ - woj.śląskie
                                          Brytyjski krótkowłosy

KOCI ZAUŁEK - woj.śląskie
                                  ..
KRISPACH - woj.łódzkie

                         ..

KOCI RAJ/ELSA - woj.śląskie
                                      ....

KOCIA ŁAPA - woj.kujawsko-pomorskie
                                ----
KOCIE ŁAKOCIE – woj.pomorskie
                                     Brytyjski krótkowłosy

KOCIA OAZA - woj.zachodniopomorskie
                         .....

KOCI DOMEK - woj.

                              ........

KAJUSIA - woj.mazowieckie
                          .....

KOCIA FERAJNA*PL - woj.

                                           .......

KŁAPOUSZEK I PRZYJACIELE - woj.pomorskie

                                                                ...

L

LABKOWA DOLINA - woj.kujawsko pomorskie
                                         Labrador Retrieve

LAGOON OF LOVE - woj.mazowieckie
                                         Border Collie

LOLA WESOŁY LOLEK - woj.

                                            ...............

LWIE SERCE - woj.łódzkie
                             Chow Chow

LERO - woj.małopolskie
               Sznaucer Miniaturowy

LIPOWY DOMEK - woj.warmińsko mazurskie
                                     Kot perski
                                     Buldog Francuski
                                     Berneński Pies Pastrerski
                                     Chow-Chow
                                     Mops
LOVE DOG - woj.łódzkie
                          Maltańczyk

LASOWA BLONDYNKA - woj.podkarpackie
                                                  Yorkshire Terrier

LUKA - woj.śląskie
                     ---
LEŚNA SFORA – woj.śląskie
                                  Maltańczyk
                                  Bichon Frise
                                 Jack Russel Terrier        
                                 Brytyjski krótkowłosy 

LIMIDA - woj.kujawsko pomorskie
                    Maltańczyk

LUNA - woj.pomorskie

                    …

LALECZKI Z ZIELONEJ DOLINY - woj.zachodniopomorskie

                                                                     ....

LORENTINO - woj.małopolskie

                                 ...

LOLOMANIA - woj.kujawsko pomorskie

                              Shih Tzu

Ł

ŁĄKOWY ZAKĄTEK - woj.

                                        .............

M

MIŚKI*PL - woj.małopolskie
                          ....

MAŁA MATERIA - woj.dolnośląskie
                                       Chihuahua

MAGICZNE SIEDLISKO - woj.

                                                ..............

MALTAŃSKA KRAINA - woj.małopolskie
                                                 Maltańczyk

MODRZEWIOWY DWOREK - woj.śląskie
                                                          Brytyjski krótkowłosy
MARTYNOWSKI OGRÓD -  woj.małopolskie

                                                         …..
MAŁY MIŚ - woj.mazowieckie               
                          Pomeranian
                          Szpic miniaturowy

MAŁA NIEDŹWIEDZICA - woj.lubelskie
                                                     .......                 

MAJA - woj.małopolskie
                  Cavalier King Charles Spaniel

MILEO - woj.małopolskie
                  Shih Tzu  

MISIE PYSIE PL - woj.mazowieckie

                                     .....

MÓJ JACK - woj.mazowieckie

                         Jack Russell Terrier

MALTAN - woj.małopolskie

                      Maltańczyk

MALTAŃSKIE ZACISZE - woj.małopolskie

                                                      Maltańczyk

N

NORTHERM LIGHTS - woj.mazowieckie
                                        Maltańczyk

NIEBIESKIE MIZIAKI - woj.świętokrzyskie
                                                 Brytyjski krótkowłosy

NOWY YORK - woj.

                            ............

NANA*PL - woj. małopolskie
                       Brytyjski krótkowłosy

NIEBIESKA BRYZA*PL - woj.
                                                ---

NAD JEZIOREM - woj.mazowieckie

                                   ....

NELICAT - woj.dolnośląskie

                        Brytyjski krótkowłosy

O

ORTOGRAFIA DOMOWNICA - woj.łódzkie
                                                               Brytyjski krótkowłosy
OTTENDORF - woj.dolnośląskie

                               ………
 OPAL - woj.mazowieckie
                                   Brytyjski krótkowłosy   

                                   Ragdoll 

                                   Szkocki Fold

OD SOFFI - woj.łódzkie

                     Brytyjski krótkowłosy

OVER THE RAINBOW - woj.podkarpackie

                                           ...

P

PUSZYSTE ŁAPKI - woj.śląskie
                                     ....

PELLICCIA BIANKA - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk

PERŁY WSCHODU - Niemcy
                                         Chihuahua

PORANEK KOJOTA - woj.podkarpackie
                                           .....
PSIAKOWO - woj.świetokrzyskie
                           Maltańczyk
                           Labrador Retriever

PUSIOLAND - woj. łódzkie
                            Yorkshire Terrier

PAULA - woj.mazowieckie
                      .......

PROMYK SZCZĘŚCIA – woj.śląskie  
                                                Brytyjski krótkowłosy 
                                               Chihuahua krótkowłosy                                  

                                               Chihuahua długowłosy

PRZYKOTKA - woj.pomorskie
                            Maine Coon

PLATYNA – woj.dolnośląskie
                         Brytyjski krótkowłosy
POPIN – woj.mazowieckie
                           Buldog Francuski                                         

                           American Bully
                           Spaniel Kontynentalny miniaturowy Papillon
                           Szpic miniaturowy Pomeranian                      

PERŁOWA DOLINA - woj.mazowieckie 
                                          Maltańczyk

PIESECZKI ZNAD RZECZKI - woj.

                                                        ............

PUPPYLAND -woj.wielkopolskie

                               ...

PSIA ŁAPA - woj.świętokrzyskie

                         ...

R

RAFIX EXCLUSIVE LINE DOG - woj.pomorskie
                                                               .....
ROYAL DOG - woj.łódzkie
                             Maltańczyk

RADOSNY DOM - woj.

                                    ..........
ROYAL LOVELY DOGS - woj.mazowieckie
                                                 Maltańczyk

ROYAL WHITE - woj.świętokrzyskie
                                   Maltańczyk

RANCZO ZWIERZĄT - woj.zachodniopomorskie

                                              …

S

SEVEN LIVES - woj.śląskie
                              ...

SŁODZIAKI - woj.

                           ...........

SWEET KITTIES - woj.mazowieckie

                                  Ragdoll
SIBERCATS.PL - woj.śląskie
                                  Syberyjski                          

STREFA ZWIERZA - woj. lubuskie
                                         Chihuahua

SHIRE - woj.śląskie
                 .........

SZCZĘŚLIWY DOM - woj.wielkopolskie
                                             Szkocki zwisłouchy
                                             Brytyjski krótkowłosy
ŚNIEŻNY GANG - woj.mazowieckie
                                    Maltańczyk
SZARE - woj.lubelskie
                   Sznaucer miniaturowy
SMALL AND BEAUTI - woj.śląskie
                                              Chihuahua długowłosy

SWEET STARS PL* - woj.lubelskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

SUN CITY DOG – woj.mazowieckie
                                    Border Collie
                                   Chihuahua 
                                     Yorkshire Terrier

SIBERNEVA – woj.śląske
                              Neva Masquarade

             
SWEET KISS - woj.zachodniopomorskie

                             ....

SREBRNY DESZCZ - woj.zachodniopomorskie

                                       ……

SILVER CATS - woj.wielkopolskie 

                              …..

SIGURLAND - woj.lubelskie

                            ……..

SEVEN HEAVEN - woj.łódzkie

                                    .....

T

TOSIA CISOWIANKA - woj.

                                             ...........

TUTANCHAMON - woj.

                                     ..............

TOMMY-CAT - woj.

                               .....................

TIVOLI - woj.

                  ...............

TITOLANDIA - woj.

                               ...............

TOLA PRZY OGRODACH - woj.

                                                   .................

TULISIE - woj.

                         ...............

W

WICHROWE WZGÓRZE - woj.

                                               .............

WEST BY ANN - woj.

                               .................

VANILLA SKY*PL - woj.

                                   ...............

WHITE MOCHA  - woj.

                                    ..................

WIEJSKA CHATA - woj.

                                    .................

WHITE HAPPINESS - woj. 

                                           .............

WESOŁA FERAJNA - woj.

                                        ..............

WETHORN - woj.

                            .............

WHITERICO - woj.

                            ....................

WILK ZNAD WISŁY - woj.

                                         ...............

WILCZA BRYGADA - woj.

                                       ................

VOTRE AMI - woj.

                          ..............

WHITE EAGLES - woj.

                                    .....................

Z

ZE WZGÓRZA CZTERECH WIATRÓW - woj.

                                                                         .........

ZŁOTO SYBERII - woj.

                                  .........................

ZIELONA OLIWIA - woj.

                                        ..............................

ZIELONA DOLINA - woj.

                                        .....................

Z ZAKOLA SANU - woj.

                                      ....................

Z NOCNEJ STRAŻY - woj.

                                          ........................

ZORZA POLARNA - woj.

                                      ............

Z KRAINY CZARÓW - woj.

                                         ................

X

XENIACAT - woj.łódzkie

                        Brytyjski krótkowłosy

XENA - woj.

              .................

Y

YORKTOWN - woj.

                           ...........