*********************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA !!! 
Każdy wydany przez SHRPIK dokument posiada hologram i odcisk pieczęci suchej.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Swoim członkom służymy pomocą w sprawach związanych z hodowlą.
Pomagamy w rozmowach polubownych oraz przy sporządzaniu wszelkich pism.

******************************************************************************************************************************************************************
artykuł pobrany z http://m.onet.pl/wiedza-swiat/nauka,77rs4
W zgodzie z prawem

Czy hodowcy, nabywcy i posiadacze psów muszą płacić podatki? Wiele osób odpowie, że hodowla psów rasowych to hobby, zajęcie dodatkowe, a posiadanie psa to sama radość. Niemniej podatki dotyczą także tej sfery życia.

O ile podatek lokalny od posiadania psa jest ogólnie znany, o tyle pozostałe świadczenia, jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT czy podatek od czynności cywilnoprawnych, już nie. Z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem naszych czytelników i zbliżającym się okresem rozliczeń podatkowych zwróciliśmy się z wszelkimi wątpliwościami do Anny Wyrzykowskiej, doradcy podatkowego, eksperta w dziedzinie podatków, autorki wielu publikacji o tej tematyce.

Przyjaciel Pies: Podatek od posiadania psów jest różny w poszczególnych gminach. Dlaczego?

Anna Wyrzykowska: Wynika to z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek podatku od posiadania psa. W żadnej gminie nie może on jednak przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa.

PP: Czy hodowla psów rasowych podlega dodatkowemu opodatkowaniu?

AW: Tak, gdyż zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dział specjalny produkcji rolnej.

PP: Jak ustawa definiuje hodowlę psów rasowych?

AW: W ustawie nie ma definicji hodowli psów rasowych. Dlatego przy rozstrzyganiu wątpliwości, czy zakwalifikować daną hodowlę do hodowli psów rasowych, trzeba korzystać ze specjalistycznego piśmiennictwa kynologicznego. Tak więc hodowla psów rasowych to hodowla psów o określonych cechach, opisanych we wzorcach poszczególnych ras, o udokumentowanym pochodzeniu i zgodnie z obowiązującymi hodowców regulaminami zrzeszającej ich organizacji. Obowiązki podatkowe powstają już od jednej sztuki stada podstawowego.

PP: Co znaczy termin "stado podstawowe"?

AW: Moim zdaniem pod pojęciem "stado podstawowe" należy rozumieć psa lub sukę uprawnioną do wykorzystania w hodowli. Aby ustalić, kiedy pies lub suka mogą być użyte w hodowli, należy sięgnąć do regulaminu prowadzenia hodowli psów rasowych. Określa on dolną i górną granicę wieku zwierzęcia hodowlanego. Jeżeli na przykład w hodowli znajduje się pies reproduktor, suka hodowlana i dwoje szczeniąt, to dla potrzeb podatku dochodowego przyjmuje się, że hodowla ma tylko dwie sztuki stada podstawowego.

PP: Czy prowadzenie hodowli psów rasowych trzeba zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej?

AW: Hodowla psów rasowych nie jest wymieniona jako działalność gospodarcza, nie podlega więc wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Hodowca powinien jednak uzyskać numer regon w urzędzie statystycznym.

PP: A zatem kiedy i jak należy zawiadomić urząd skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia hodowli psów?

AW: Rozpoczęcie prowadzenia hodowli psów rasowych w danym roku podatkowym należy zgłosić do urzędu skarbowego, składając deklarację PIT-6 w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności. W wypadku opodatkowania na podstawie norm szacunkowych deklaracja ta pozwoli urzędowi skarbowemu na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto trzeba złożyć aktualizację NIP. Jeśli hodowca zamierza kontynuować hodowlę w roku następnym, do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy musi ponownie złożyć deklarację PIT-6.

PP: Czy hodowca może wybrać sposób rozliczania podatku dochodowego?

AW: Tak i powinien to zrobić, rozpoczynając prowadzenie hodowli. Może to uczynić na każdy rok podatkowy odmiennie. Ma do wyboru:

1) opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych,

2) opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według skali podatkowej,

3) opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według podatku liniowego.

PP: Czy wybór sposobu opodatkowania może wpłynąć na wysokość podatku?

AW: Tak, ponieważ opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych powoduje, że płacimy podatek od liczby posiadanych sztuk stada hodowlanego. Natomiast w wypadku prowadzenia ksiąg podatek jest zależny od osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku.

PP: Czy należy zgłaszać zmiany w liczebności stada podstawowego?

AW: Powiększenie lub zmniejszenie stada podstawowego danej hodowli powoduje zmianę wysokości zaliczki na podatek w wypadku opodatkowania na podstawie norm szacunkowych. Dlatego w ciągu siedmiu dni od zaistnienia zmiany należy pisemnie zawiadomić urząd skarbowy.

PP: W jaki sposób hodowca powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowy?

AW: W przypadku wyboru opodatkowania na podstawie norm szacunkowych zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Natomiast w przypadku prowadzenia  książki przychodów i rozchodów okolicznością wpływająca na wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest wielkość osiąganych rzeczywistych przychodów i rozchodów w okresach rozliczeniowych.

PP: Załóżmy, że mam jedną sukę hodowlaną i reproduktora. Chcę, żeby suka raz w roku miała szczenięta. Nie wiem jednak, jak często reproduktor będzie wykorzystywany przez innych hodowców. Czy powinnam opodatkować moją hodowlę?

AW: Posiadanie suki hodowlanej i reproduktora, które chcemy rozmnażać, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zgłoszeniu do urzędu skarbowego przez złożenie deklaracji PIT-6. Jeżeli zdecydujemy się na opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych, wówczas niezależnie od tego, czy reproduktor będzie wykorzystywany do hodowli przez nas lub innych hodowców, czy też suka hodowlana będzie miała w danym roku potomstwo, trzeba będzie zapłacić podatek.

O płaceniu podatku nie decyduje posiadanie przydomka hodowlanego. Można bowiem osiągać przychody z działu specjalnego produkcji rolnej, nie posiadając przydomka hodowlanego, ale używając reproduktora do krycia suk zarejestrowanych pod innym przydomkiem.

PP: Czy muszę zapłacić podatek za psy rasowe, z uprawnieniami hodowlanymi, których nie zamierzam rozmnażać?

AW: Nie, sam fakt posiadania takich psów nie podlega opodatkowaniu. To podatnik decyduje, czy zamierza je rozmnażać i prowadzić hodowlę w rozumieniu ustawowym.

PP: Chciałabym odpisywać udokumentowane koszty, jakie ponoszę na prowadzenie hodowli. Czy mam taką możliwość?

AW: Tak, wybierając opodatkowanie na podstawie książki przychodów i rozchodów, można pomniejszać osiągane przychody z tytułu rozmnażania psów o wszelkie ponoszone koszty związane z prowadzeniem hodowli (opłaty za wystawy, zakup karmy i akcesoriów niezbędnych do utrzymania psów, koszty krycia, dojazdów na wystawy, nabycie klatek, samochodu czy przyczepy do przewozu psów).

PP: Czy czekają mnie konsekwencje podatkowe i prawne, jeśli nie zgłoszę w terminie deklaracji podatkowych? Czy są przewidziane kary dla tych, którzy nie płacą podatków od hodowli?

AW: Tak, kodeks karno-skarbowy przewiduje stosowne kary. Ponadto jest obowiązek skorygowania składanych na koniec roku zeznań rocznych, które jeszcze nie uległy przedawnieniu, a przy osiągnięciu dochodu zapłacenia podatku wraz z odsetkami.

( ... )

PP: Czy hodowla psów rasowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług?

AW: Psy mają według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbol PKWiU 01.25.10-20.40, natomiast hodowla psów jako rodzaj działalności znajduje się w Polskiej Kwalifikacji Działalności w dziale PKD 01.49.Z (chów i hodowla pozostałych zwierząt). Prowadzący hodowlę psów rasowych to zatem w świetle ustawy rolnik ryczałtowy, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Hodowca może zrezygnować z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy o VAT pod warunkiem, że:

1) w poprzednim roku podatkowym jego dochody z tytułu hodowli przekroczyły 20 tysięcy zł,

2) dokona zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu,

3) prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT.

Hodowca (rolnik ryczałtowy), który spełnia wszystkie powyższe warunki i zamierza zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, jest obowiązany ponadto prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy o VAT, przez co najmniej trzy kolejne miesiące poprzedzające bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Gdy hodowca zrezygnuje ze zwolnienia z VAT, musi opodatkować sprzedaż psów rasowych stawką podstawową 22%, ale również korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami na rzecz hodowli, np. nabycie karmy, klatek i innych akcesoriów.

Anna Czerwińska

 

 

Zgodnie z życzeniem hodowców, na stronie SHRPIK widnieją nazwy hodowli wraz z ukierunkowaniem na hodowane rasy i miejsce zarejestrowania hodowli. Nie wszystkie zarejestrowane w SHRPIK hodowle zostały poniżej wymienione. Członkowie hodowcy większością głosów zadecydowali o niepublikowaniu ich danych osobowych.Nie wszystkie zarejstrowana w SHRPIK hodowle, są wymienione na stronie internetowej SHRPIK. Aby potwierdzić przynależność hodowli do SHRPIK prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Zarządem SHRPIK.

 

A

AYRA & BABY - woj.mazowieckie
                               Buldog Francuski 
ATOS - woj.łódzkie
                Yorkshire Terrier
ADORABLE CATS - woj.mazowieckie
                                       Ragdoll
AMICUM - woj.wielkopolskie
                       .....

ALEXANDRIA - woj.kujawsko pomorskie
                                Maltańczyk

ANTARES*PL - woj.mazowieckie

                                  ……………..

AMBER EYES*PL -  woj.zachodniopomorskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

AKACJOWY RAJ - woj.śląskie
                                       Maltańczyk
                                      Brytyjski krótkowłosy
ARYSTOKRACJA*PL - woj.kujawsko pomorskie
                                            Maine Coon

B

BOX-PIT - woj.mazowieckie

                        ……

BIAŁA ŁZA NAD DRAWĄ - woj.wielkopolskie
                                                        Maltańczyk

BLACK PEARLS - woj.

                                  ...........

BURSZTYNOWA DOLINA - woj.łódzkie
                                                        Sznaucer miniaturowy

                                                        Yorkshire Terrier

                                                        Yorkshire Terrier Biewer

BIAŁE MISIE - woj.pomorskie
                                 Maltańczyk

BRILOVE - woj.mazowieckie
                      Brytyjski krótkowłosy
BISZKOPTOWE WZGÓRZE - woj.świętokrzyskie
                                                           .....
BLUE  TAIL - woj.mazowieckie
                             Rosyjski niebieski

                          Szpic miniaturowy
BEAUTY DOGS - woj.mazowieckie  
                                  Maltańczyk 
                                  Yorkshire Terrier
BLUE HEAVEN - woj.łódzkie
                                Yorkshire Terrier
                                Yorkshire Terrier Biewer

                                 Shih Tzu

                                Maltańczyk
BRILLIANT - woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

BRZOZOWY RAJ - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk
                                           Shih Tzu

BLUE-SKY  - woj.mazowieckie
                         Brytyjski krótkowłosy
                          Ragdoll

BIAŁY OGONEK - woj.mazowieckie

                                      ….

BLUE SMAIL - woj.łódzkie
                               Brytyjski krótkowłosy
                                 Maine Coon
BIAŁASKA - woj.zachodniopomorskie
                          Cocker Spaniel Angielski
BIAŁE CZORTY - woj.łódzkie
                                   West Highland White Terrier

BEN DOG HOUSE - woj.śląskie
                                       Doberman
BEAUTIFUL KITTENS*PL - woj.śląskie
                                                     Brytyjski krótkowłosy    

BRYTKI*PL - woj.
                          Brytyjski krótkowłosy     

BŁĘKITNA WSTĘGA – woj.pomorskie
                                               Shih Tzu

BRILLIANT – woj.łódzkie

                                 Brytyjski krótkowłosy

BĄBEL HARRIS – woj.kujawsko-pomorskie
                                     Maltańczyk 

BELLA`S HOME – woj.mazowieckie    
                                     Brytyjski krótkowłosy

BEAUTIFUL CAT – woj.łódzkie
                                       Neva Masquarade

BECIA WESOŁA PIĄTKA - woj.łódzkie

                                                      ……………

BIAŁY WILK - woj.śląskie

                        Biały Owczarek Szwajcarski

BALEYAGE - woj.dolnośląskie

                              …………..

BRITISH CATS HOME - woj.łódzkie

                                              Brytyjski krótkowłosy

BACIARKA -woj. małopolskie

                         Buldog Francuski

C

CUDEŃKA ZNAD DRAWY - woj.wielkopolskie
                                                       Buldog francuski
                                                       Chihuahua     

CZTERY ŁAPY - woj.mazowieckie
                                Pomeranian
                                Yorkshire Terrier

CAROLUS MAGNUS - woj.

                                         ........

CATSON - woj.łódzkie

                         …………

CUDAKI SZARAKI - woj.dolnośląskie

                                       ………………

COCOCIAKI*PL - woj.zachodniopomorskie

                                   ……

CUDNA ZGRAJA - woj.

                                    ...........

D

DOBERMAN BLACK - woj.wielkopolskie
                                           Doberman

DOLL-CAT*PL - woj.łódzkie
                                Ragdoll

DOG EARLY SOCIALIZATION -  woj.mazowieckie
                                                                   Owczarek Niemiecki

DANA - woj.łódzkie
                Brytyjski krótkowłosy

DOGGY PARADISE - woj.podlaskie   
                                         Pomeranian
                                          Szpic miniaturowy

DOLLYWOOD - woj.wielkopolskie
                                Ragdoll

DRAGOCOON*PL - woj.lubuskie 
                                      Maine Coon
                                      Border Collie
                                      Cavalier King Charles Spaniel

DIAMONDS - woj.łódzkie

                                ………….

DAKOTA - woj.

                    ..............

DAKAR - woj.lubuskie

                          …….

E

EDITH - woj.mazowieckie

                   ……

F

FELINKA - woj.łódzkie
                        Brytyjski krótkowłosy

FLUFFY AND SWEET*PL - woj.mazowieckie

                                                         …..

G

GREY HOME – woj.mazowieckie
                             Brytyjski krótkowłosy

GOLD*PL – woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

GENDER*PL - woj.mazowieckie

                             Brytyjski krótkowłosy

GRANT - woj.śląskie

                     ...

GOLD FAMILLY - woj.lubelskie

                                  American Staffordshire Terrier

H

HODOWLA MAZOWIECKA - woj.mazowieckie
                                                          Brytyjski krótkowłosy

HALSZKA BLUE - woj.mazowieckie
                                    Ragdoll

HODOWLA OWCZARKA NIEMIECKIEGO "JAŚKO" - woj.kujawsko-pomorskie
                                                                                                           Owczarek Niemiecki

HOME KEEPER - woj.wielkopolskie
                                  Szkocki zwisłouchy

HODOWLA MIK - woj.mazowieckie
                                     Maltańczyk
HODOWLA TERRIERÓW JACK RUSSELL "BREFIO" - woj.podkarpackie
                                                                                                        Jack Russell Terrier

I

IDEFIX - woj.wielkopolskie
                        .......

J
JAK W NIEBIE - woj.śląskie
                                   .....

K

KOCIA WATAHA - woj.śląskie
                                     Neva Masquarade
                                      Syberyjski
                                      Maine Coon

KRAINA SADÓW - woj.

                                    .............

KITTY HOUSE - woj.pomorskie
                                  Brytyjski krótkowłosy

KAM-DOR WEGA - woj.kujawsko - pomorskie
                                        Bulgod francuski

KOCI PRZYLĄDEK - woj.mazowieckie
                                            ....
KOCIA PRZYSTAŃ - woj.śląskie
                                          Brytyjski krótkowłosy

KOCI ZAUŁEK - woj.śląskie
                                  ..
KRISPACH - woj.łódzkie

                         ..

KOCI RAJ/ELSA - woj.śląskie
                                      ....

KOCIA ŁAPA - woj.kujawsko-pomorskie
                                ----
KOCIE ŁAKOCIE – woj.pomorskie
                                     Brytyjski krótkowłosy

KOCIA OAZA - woj.zachodniopomorskie
                         .....

KOCI DOMEK - woj.

                              ........

KAJUSIA - woj.mazowieckie
                          .....

KOCIA FERAJNA*PL - woj.

                                           .......

KŁAPOUSZEK I PRZYJACIELE - woj.pomorskie

                                                                ...

L

LABKOWA DOLINA - woj.kujawsko pomorskie
                                         Labrador Retrieve

LAGOON OF LOVE - woj.mazowieckie
                                         Border Collie

LOLA WESOŁY LOLEK - woj.

                                            ...............

LWIE SERCE - woj.łódzkie
                             Chow Chow

LERO - woj.małopolskie
               Sznaucer Miniaturowy

LIPOWY DOMEK - woj.warmińsko mazurskie
                                     Kot perski
                                     Buldog Francuski
                                     Berneński Pies Pastrerski
                                     Chow-Chow
                                     Mops
LOVE DOG - woj.łódzkie
                          Maltańczyk

LASOWA BLONDYNKA - woj.podkarpackie
                                                  Yorkshire Terrier

LUKA - woj.śląskie
                     ---
LEŚNA SFORA – woj.śląskie
                                  Maltańczyk
                                  Bichon Frise
                                 Jack Russel Terrier        
                                 Brytyjski krótkowłosy 

LIMIDA - woj.kujawsko pomorskie
                    Maltańczyk

LUNA - woj.pomorskie

                    …

LALECZKI Z ZIELONEJ DOLINY - woj.zachodniopomorskie

                                                                     ....

LORENTINO - woj.małopolskie

                                 ...

LOLOMANIA - woj.kujawsko pomorskie

                              Shih Tzu

Ł

ŁĄKOWY ZAKĄTEK - woj.

                                        .............

M

MIŚKI*PL - woj.małopolskie
                          ....

MAŁA MATERIA - woj.dolnośląskie
                                       Chihuahua

MAGICZNE SIEDLISKO - woj.

                                                ..............

MALTAŃSKA KRAINA - woj.małopolskie
                                                 Maltańczyk

MODRZEWIOWY DWOREK - woj.śląskie
                                                          Brytyjski krótkowłosy
MARTYNOWSKI OGRÓD -  woj.małopolskie

                                                         …..
MAŁY MIŚ - woj.mazowieckie               
                          Pomeranian
                          Szpic miniaturowy

MAŁA NIEDŹWIEDZICA - woj.lubelskie
                                                     .......                 

MAJA - woj.małopolskie
                  Cavalier King Charles Spaniel

MILEO - woj.małopolskie
                  Shih Tzu  

MISIE PYSIE PL - woj.mazowieckie

                                     .....

MÓJ JACK - woj.mazowieckie

                         Jack Russell Terrier

MALTAN - woj.małopolskie

                      Maltańczyk

MALTAŃSKIE ZACISZE - woj.małopolskie

                                                      Maltańczyk

N

NORTHERM LIGHTS - woj.mazowieckie
                                        Maltańczyk

NIEBIESKIE MIZIAKI - woj.świętokrzyskie
                                                 Brytyjski krótkowłosy

NOWY YORK - woj.

                            ............

NANA*PL - woj. małopolskie
                       Brytyjski krótkowłosy

NIEBIESKA BRYZA*PL - woj.
                                                ---

NAD JEZIOREM - woj.mazowieckie

                                   ....

NELICAT - woj.dolnośląskie

                        Brytyjski krótkowłosy

O

ORTOGRAFIA DOMOWNICA - woj.łódzkie
                                                               Brytyjski krótkowłosy
OTTENDORF - woj.dolnośląskie

                               ………
 OPAL - woj.mazowieckie
                                   Brytyjski krótkowłosy   

                                   Ragdoll 

                                   Szkocki Fold

OD SOFFI - woj.łódzkie

                     Brytyjski krótkowłosy

OVER THE RAINBOW - woj.podkarpackie

                                           ...

P

PUSZYSTE ŁAPKI - woj.śląskie
                                     ....

PELLICCIA BIANKA - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk

PERŁY WSCHODU - Niemcy
                                         Chihuahua

PORANEK KOJOTA - woj.podkarpackie
                                           .....
PSIAKOWO - woj.świetokrzyskie
                           Maltańczyk
                           Labrador Retriever

PUSIOLAND - woj. łódzkie
                            Yorkshire Terrier

PAULA - woj.mazowieckie
                      .......

PROMYK SZCZĘŚCIA – woj.śląskie  
                                                Brytyjski krótkowłosy 
                                               Chihuahua krótkowłosy                                  

                                               Chihuahua długowłosy

PRZYKOTKA - woj.pomorskie
                            Maine Coon

PLATYNA – woj.dolnośląskie
                         Brytyjski krótkowłosy
POPIN – woj.mazowieckie
                           Buldog Francuski                                         

                           American Bully
                           Spaniel Kontynentalny miniaturowy Papillon
                           Szpic miniaturowy Pomeranian                      

PERŁOWA DOLINA - woj.mazowieckie 
                                          Maltańczyk

PIESECZKI ZNAD RZECZKI - woj.

                                                        ............

PUPPYLAND -woj.wielkopolskie

                               ...

PSIA ŁAPA - woj.świętokrzyskie

                         ...

R

RAFIX EXCLUSIVE LINE DOG - woj.pomorskie
                                                               .....
ROYAL DOG - woj.łódzkie
                             Maltańczyk

RADOSNY DOM - woj.

                                    ..........
ROYAL LOVELY DOGS - woj.mazowieckie
                                                 Maltańczyk

ROYAL WHITE - woj.świętokrzyskie
                                   Maltańczyk

RANCZO ZWIERZĄT - woj.zachodniopomorskie

                                              …

S

SEVEN LIVES - woj.śląskie
                              ...

SŁODZIAKI - woj.

                           ...........

SWEET KITTIES - woj.mazowieckie

                                  Ragdoll
SIBERCATS.PL - woj.śląskie
                                  Syberyjski                          

STREFA ZWIERZA - woj. lubuskie
                                         Chihuahua

SHIRE - woj.śląskie
                 .........

SZCZĘŚLIWY DOM - woj.wielkopolskie
                                             Szkocki zwisłouchy
                                             Brytyjski krótkowłosy
ŚNIEŻNY GANG - woj.mazowieckie
                                    Maltańczyk
SZARE - woj.lubelskie
                   Sznaucer miniaturowy
SMALL AND BEAUTI - woj.śląskie
                                              Chihuahua długowłosy

SWEET STARS PL* - woj.lubelskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

SUN CITY DOG – woj.mazowieckie
                                    Border Collie
                                   Chihuahua 
                                     Yorkshire Terrier

SIBERNEVA – woj.śląske
                              Neva Masquarade

             
SWEET KISS - woj.zachodniopomorskie

                             ....

SREBRNY DESZCZ - woj.zachodniopomorskie

                                       ……

SILVER CATS - woj.wielkopolskie 

                              …..

SIGURLAND - woj.lubelskie

                            ……..

SEVEN HEAVEN - woj.łódzkie

                                    .....

T

TOSIA CISOWIANKA - woj.

                                             ...........

TUTANCHAMON - woj.

                                     ..............

TOMMY-CAT - woj.

                               .....................

TIVOLI - woj.

                  ...............

TITOLANDIA - woj.

                               ...............

TOLA PRZY OGRODACH - woj.

                                                   .................

TULISIE - woj.

                         ...............

W

WICHROWE WZGÓRZE - woj.

                                               .............

WEST BY ANN - woj.

                               .................

VANILLA SKY*PL - woj.

                                   ...............

WHITE MOCHA  - woj.

                                    ..................

WIEJSKA CHATA - woj.

                                    .................

WHITE HAPPINESS - woj. 

                                           .............

WESOŁA FERAJNA - woj.

                                        ..............

WETHORN - woj.

                            .............

WHITERICO - woj.

                            ....................

WILK ZNAD WISŁY - woj.

                                         ...............

WILCZA BRYGADA - woj.

                                       ................

VOTRE AMI - woj.

                          ..............

WHITE EAGLES - woj.

                                    .....................

Z

ZE WZGÓRZA CZTERECH WIATRÓW - woj.

                                                                         .........

ZŁOTO SYBERII - woj.

                                  .........................

ZIELONA OLIWIA - woj.

                                        ..............................

ZIELONA DOLINA - woj.

                                        .....................

Z ZAKOLA SANU - woj.

                                      ....................

Z NOCNEJ STRAŻY - woj.

                                          ........................

ZORZA POLARNA - woj.

                                      ............

Z KRAINY CZARÓW - woj.

                                         ................

X

XENIACAT - woj.łódzkie

                        Brytyjski krótkowłosy

XENA - woj.

              .................

Y

YORKTOWN - woj.

                           ...........