HODOWCO  KONIECZNIE  ZOSTAŃ  CZŁONKIEM  GRUPY   ;

                               SHRPiK Informacje dla Hodowców i Członków Stowarzyszenia | Facebook

 

                                      

                                                          UWAGA   WAŻNE !!!

 

Zarząd stowarzyszenia uprzejmie informuje swoich członków oraz potencjalnych chętnych do zapisania się do SHRPIK

 

1. karty krycia/karty miotu muszą być nadsyłane do 30 dnia od narodzin miotu.  Za zgłoszenie miotu po terminie zostaje naliczona kara w wysokości 50pln. Na dole karty miotu w polu  UWAGI  należy wpisać czy zamawiają Państwo rodowody czy metryki oraz czy z chipami czy bez chipów.

                                                                                                       *

2. każdy wybrany reproduktor oraz suka/kotka hodowlana musi posiadać wstemplowane uprawnienia hodowlane. W przeciwnym razie miot nie otrzyma dokumentów i nie zostanie wpisany w księgi miotów.

                                                                                                       *

3.nie honorujemy dokumentów wystawionych przez osoby prywatne, stowarzyszenia zwykłe ani przez podmioty gospodarcze i inne, nie posiadajace statutu ( wymóg prawny Ustawy o ochronie zwierząt ). W związku z powyższym uczulamy na sprawdzenie dokumentu po numerze KRS organu wystawiajacego. W razie wątpliwości służymy pomocą.

                                                                                                       *

4.nie honorujemy rodowodów nie posiadających udokumentowanych pokoleń ( tzw. gołych rodowodów bez podanych przodków )

                                                                                                              *

5.każdorazowo przysyłając kartę krycia/kartę miotu, należy dołączyć scany dokumentów rodziców oraz scan certyfikatu hodowcy. W razie braku załączników dokumentacja nie będzie sporządzana.

                                                                                                              *

6.karta krycia/karta miotu musi być wysłana jako jeden dokument na jednej kartce. Obie strony muszą być dokładnie wypełnione.

                                                                                                              *

7.po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SHRPIK oraz otrzymaniu kompletu dokumentów rejestracyjnych, osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentów hodowlanych ma 14 dni na wystawienie i wysłanie dokumentów dla hodowcy. 

                                                                                                              *

8.numery dokumentów rodziców należy spisywać z rodowodów/metryk i KW wystawionych przez stowarzyszenie  SHRPIK.

                                                                                                              *

9.umaszczenia kotów należy podawać wg. kodów EMS

                                                                                                              *

10.składka roczna członkowska związana jest z wydaniem certyfikatu, który jest niezbędny do wykazania się przynależnością do stowarzyszenia SHRPIK. w razie kontroli zewnętrznej oraz do informacji stowarzyszenia. W związku z tym należy pamiętać o uiszczaniu jej do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Brak zaksięgowanej na koncie SHRPIK w wyżej wymienionym terminie wpłaty na składkę będzie skutkować odmową potwierdzenia przez Zarząd przynależności hodowcy do klubu ewentualnym przyszłym nabywcą oraz organom kontroli.

                                                                                                            *

11.za sprzedaż zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK grozi hodowcy nałożenie na niego kary pieniężnej oraz otrzymanie nagany z wpisem do akt. Przy powtórnej sprzedaży zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK,  Zarząd ma prawo zawiesić członka/hodowcę oraz wpisać jego hodowlę na stronie stowarzyszenia z podaniem do wiadomości publicznej przyczyny zawieszenia lub wykreślenia go z listy członków hodowców SHRPIK.

                                                                                                            *

12.członek SHRPIK, który zostanie wykreśony z listy hodowców oraz członek SHRPIK, który sam zrezygnuje z przynależności do klubu hodowców SHRPIK nie zostanie powtórnie przyjęty do SHRPIK.

                                                                                                            *

13.reklamacje dotyczące wystawionych dokumentów można zgłaszać max. do 3 dni od odbioru przesyłki. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                            *

14.dokumentacje należy wysyłać TYLKO mailowo

                                                                                                            *

15.zgodnie z uchwałą Walnego zebrania członków SHRPIK, każdy hodowca ma obowiązek odbycia 2-óch /w roku kalendarzowym/ szkoleń z Regulaminu hodowli psów i kotów rasowych SHRPIK . Nieobecność na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie dokumentacji hodowlanej. Warunkowo można zaliczyć obecność na szkoleniu poprzez wykupienie pdf z szkolenia.

                                                                                                            *

16.raz w roku należy wpłacić 50pln na zrzutkę wpisując KONIECZNIE swój przydomek hodowlany zamiast nazwiska.

                                                                               https://zrzutka.pl/nbwzkw

                                                                                                            *