STATUT  

                          STOWARZYSZENIA HODOWCÓW RASOWYCH PSÓW I KOTÓW

                                      

                                                                            ROZDZIAŁ I

                                                                                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                               &1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Jesionka.                                                            

                                                                           &2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o  stowarzyszeniach.

                                                                            &3

Stowarzyszenie ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

                                                                            &4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalność gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

                                                                            &5

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

                                                                            &6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

                                                                       ROZDZIAŁ II

                                      CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

                                                                             &7

Statutowym celem Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności :

- działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia zwierząt

- działalność oparta na podstawach naukowych oraz na własnych doświadczeniach związanych z organizacją hodowli zwierząt rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacja zwierząt rasowych wśród społeczeństwa

- zrzeszanie hodowców i miłośników zwierząt

                                                                            &8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami.
 2. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych i felinologicznych.
 3. Organizowanie wykładów, zebrań, kursów.
 4. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu zwierząt rasowych z naciskiem na psy i koty rasowe.
 6. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
 7. Współpracę z organizacjami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów.
 8. Współpraca w działalności badawczej i naukowej w dziedzinie kynologii i felinologii.
 9. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych działań Stowarzyszenia.

                                                                    ROZDZIAŁ III

                                               CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA                                                       

                                                                           &9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających

                                                                          &10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

 1. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia

                                                                           &11

Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest:

 1. Złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej – oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do płacenia składek.
 2. O przyjęciu członków do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

                                                                           &12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do :

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu.
 2. Wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobach ich załatwienia.
 4. Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 1. Brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
 4. Regularnie odprowadzać składki członkowskie.

                                                                           &13

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek :
 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnej albo utraty praw publicznych
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną
 4. wykluczenia

 

Wykluczenie członka następuje w przypadku

 1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem
 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię
 4. działa na szkodę Stowarzyszenia

 

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt.a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepisy ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego zebrania członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

                                                                           &14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej  miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z &13.

                                                                          &15

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
 3. Walne zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadku określonym w &13 ust.2lit b-d.

                                                                            &16

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

                                                                           &17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

                                                                   ROZDZIAŁ IV

                                                    ORGANY STOWARZYSZENIA                                                             

                                                                            &18

Organami Stowarzyszenia zwanymi dalej władzami są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

                                                                           &19

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-cio letnią kadencję do czasu wyboru innego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zabraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
 2. pisemnej rezygnacji
 3. śmierci
 4. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów
 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.2 i ust.3 lit.b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne zebranie postanowi inaczej.

                                                                             &20

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów przy obecności:

 1. pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków
 2. w drugim terminie ,wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.

                                                                             &21

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 3/5 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd zobowiązany jest uwzględnić.
 5. O terminie i porządku i miejscu obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

                                                                           &22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania członków w szczególności należy;

 1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 5. udzielanie, po wysłaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. wybór Prezesa i członków zarządu,
 7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. ustalenie składek członkowskich,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 13. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. Walne zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

                                                                          &23

 1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

                                                                           &24

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należą:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie regulaminu Biura
 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
 3. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 5. Szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu.

                                                                            &25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
 4. prowadzenie okresowych kontroli opłacenia składek członkowskich
 5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania
 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 1. Wybieranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniu ust.5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których jest mowa w ust.5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

                                                                             &26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                    ROZDZIAŁ V

                                  MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

                                                                           &27

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
 1. składek członkowskich,
 2. spadków,
 3. darowizn,
 4. zapisów,
 5. dochodów z własnej działalności,
 6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 7. ofiarności publicznej
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 1. nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

                                                                         &28

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

 1. członków Stowarzyszenia i jego organów
 2. pracowników Stowarzyszenia
 3. małżonków pracowników oraz ich krewnych i powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa jest w ust.1 pkt.a)-d,) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust.1 pkt.a)-d) na zasadach innych w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust.1.pkt.a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust.1.pkt. c) i d).

                                                                            &29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jego zakresie decyduje Walne Zebranie.

                                                                           &30

 1. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Stowarzyszenia.
 2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, są zobowiązane protokólarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo wybranym władzom/po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.                         

                                                                      ROZDZIAŁ VI                                                     

                                                               PRZEPISY KOŃCOWE

                                                                             &31

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, &20 nie stosuje się.

                                                                            &32

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, &20 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

 

 

Zgodnie z życzeniem hodowców, na stronie SHRPIK widnieją nazwy hodowli wraz z ukierunkowaniem na hodowane rasy i miejsce zarejestrowania hodowli. Nie wszystkie zarejestrowane w SHRPIK hodowle zostały poniżej wymienione. Członkowie hodowcy większością głosów zadecydowali o niepublikowaniu ich danych osobowych.Nie wszystkie zarejstrowana w SHRPIK hodowle, są wymienione na stronie internetowej SHRPIK. Aby potwierdzić przynależność hodowli do SHRPIK prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Zarządem SHRPIK.

 

A

AYRA & BABY - woj.mazowieckie
                               Buldog Francuski 
ATOS - woj.łódzkie
                Yorkshire Terrier
ADORABLE CATS - woj.mazowieckie
                                       Ragdoll
AMICUM - woj.wielkopolskie
                       .....

ALEXANDRIA - woj.kujawsko pomorskie
                                Maltańczyk

ANTARES*PL - woj.mazowieckie

                                  ……………..

AMBER EYES*PL -  woj.zachodniopomorskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

AKACJOWY RAJ - woj.śląskie
                                       Maltańczyk
                                      Brytyjski krótkowłosy
ARYSTOKRACJA*PL - woj.kujawsko pomorskie
                                            Maine Coon

B

BOX-PIT - woj.mazowieckie

                        ……

BIAŁA ŁZA NAD DRAWĄ - woj.wielkopolskie
                                                        Maltańczyk

BLACK PEARLS - woj.

                                  ...........

BURSZTYNOWA DOLINA - woj.łódzkie
                                                        Sznaucer miniaturowy

                                                        Yorkshire Terrier

                                                        Yorkshire Terrier Biewer

BIAŁE MISIE - woj.pomorskie
                                 Maltańczyk

BRILOVE - woj.mazowieckie
                      Brytyjski krótkowłosy
BISZKOPTOWE WZGÓRZE - woj.świętokrzyskie
                                                           .....
BLUE  TAIL - woj.mazowieckie
                             Rosyjski niebieski

                          Szpic miniaturowy
BEAUTY DOGS - woj.mazowieckie  
                                  Maltańczyk 
                                  Yorkshire Terrier
BLUE HEAVEN - woj.łódzkie
                                Yorkshire Terrier
                                Yorkshire Terrier Biewer

                                 Shih Tzu

                                Maltańczyk
BRILLIANT - woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

BRZOZOWY RAJ - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk
                                           Shih Tzu

BLUE-SKY  - woj.mazowieckie
                         Brytyjski krótkowłosy
                          Ragdoll

BIAŁY OGONEK - woj.mazowieckie

                                      ….

BLUE SMAIL - woj.łódzkie
                               Brytyjski krótkowłosy
                                 Maine Coon
BIAŁASKA - woj.zachodniopomorskie
                          Cocker Spaniel Angielski
BIAŁE CZORTY - woj.łódzkie
                                   West Highland White Terrier

BEN DOG HOUSE - woj.śląskie
                                       Doberman
BEAUTIFUL KITTENS*PL - woj.śląskie
                                                     Brytyjski krótkowłosy    

BRYTKI*PL - woj.
                          Brytyjski krótkowłosy     

BŁĘKITNA WSTĘGA – woj.pomorskie
                                               Shih Tzu

BRILLIANT – woj.łódzkie

                                 Brytyjski krótkowłosy

BĄBEL HARRIS – woj.kujawsko-pomorskie
                                     Maltańczyk 

BELLA`S HOME – woj.mazowieckie    
                                     Brytyjski krótkowłosy

BEAUTIFUL CAT – woj.łódzkie
                                       Neva Masquarade

BECIA WESOŁA PIĄTKA - woj.łódzkie

                                                      ……………

BIAŁY WILK - woj.śląskie

                        Biały Owczarek Szwajcarski

BALEYAGE - woj.dolnośląskie

                              …………..

BRITISH CATS HOME - woj.łódzkie

                                              Brytyjski krótkowłosy

BACIARKA -woj. małopolskie

                         Buldog Francuski

C

CUDEŃKA ZNAD DRAWY - woj.wielkopolskie
                                                       Buldog francuski
                                                       Chihuahua     

CZTERY ŁAPY - woj.mazowieckie
                                Pomeranian
                                Yorkshire Terrier

CAROLUS MAGNUS - woj.

                                         ........

CATSON - woj.łódzkie

                         …………

CUDAKI SZARAKI - woj.dolnośląskie

                                       ………………

COCOCIAKI*PL - woj.zachodniopomorskie

                                   ……

CUDNA ZGRAJA - woj.

                                    ...........

D

DOBERMAN BLACK - woj.wielkopolskie
                                           Doberman

DOLL-CAT*PL - woj.łódzkie
                                Ragdoll

DOG EARLY SOCIALIZATION -  woj.mazowieckie
                                                                   Owczarek Niemiecki

DANA - woj.łódzkie
                Brytyjski krótkowłosy

DOGGY PARADISE - woj.podlaskie   
                                         Pomeranian
                                          Szpic miniaturowy

DOLLYWOOD - woj.wielkopolskie
                                Ragdoll

DRAGOCOON*PL - woj.lubuskie 
                                      Maine Coon
                                      Border Collie
                                      Cavalier King Charles Spaniel

DIAMONDS - woj.łódzkie

                                ………….

DAKOTA - woj.

                    ..............

DAKAR - woj.lubuskie

                          …….

E

EDITH - woj.mazowieckie

                   ……

F

FELINKA - woj.łódzkie
                        Brytyjski krótkowłosy

FLUFFY AND SWEET*PL - woj.mazowieckie

                                                         …..

G

GREY HOME – woj.mazowieckie
                             Brytyjski krótkowłosy

GOLD*PL – woj.łódzkie
                          Brytyjski krótkowłosy

GENDER*PL - woj.mazowieckie

                             Brytyjski krótkowłosy

GRANT - woj.śląskie

                     ...

GOLD FAMILLY - woj.lubelskie

                                  American Staffordshire Terrier

H

HODOWLA MAZOWIECKA - woj.mazowieckie
                                                          Brytyjski krótkowłosy

HALSZKA BLUE - woj.mazowieckie
                                    Ragdoll

HODOWLA OWCZARKA NIEMIECKIEGO "JAŚKO" - woj.kujawsko-pomorskie
                                                                                                           Owczarek Niemiecki

HOME KEEPER - woj.wielkopolskie
                                  Szkocki zwisłouchy

HODOWLA MIK - woj.mazowieckie
                                     Maltańczyk
HODOWLA TERRIERÓW JACK RUSSELL "BREFIO" - woj.podkarpackie
                                                                                                        Jack Russell Terrier

I

IDEFIX - woj.wielkopolskie
                        .......

J
JAK W NIEBIE - woj.śląskie
                                   .....

K

KOCIA WATAHA - woj.śląskie
                                     Neva Masquarade
                                      Syberyjski
                                      Maine Coon

KRAINA SADÓW - woj.

                                    .............

KITTY HOUSE - woj.pomorskie
                                  Brytyjski krótkowłosy

KAM-DOR WEGA - woj.kujawsko - pomorskie
                                        Bulgod francuski

KOCI PRZYLĄDEK - woj.mazowieckie
                                            ....
KOCIA PRZYSTAŃ - woj.śląskie
                                          Brytyjski krótkowłosy

KOCI ZAUŁEK - woj.śląskie
                                  ..
KRISPACH - woj.łódzkie

                         ..

KOCI RAJ/ELSA - woj.śląskie
                                      ....

KOCIA ŁAPA - woj.kujawsko-pomorskie
                                ----
KOCIE ŁAKOCIE – woj.pomorskie
                                     Brytyjski krótkowłosy

KOCIA OAZA - woj.zachodniopomorskie
                         .....

KOCI DOMEK - woj.

                              ........

KAJUSIA - woj.mazowieckie
                          .....

KOCIA FERAJNA*PL - woj.

                                           .......

KŁAPOUSZEK I PRZYJACIELE - woj.pomorskie

                                                                ...

L

LABKOWA DOLINA - woj.kujawsko pomorskie
                                         Labrador Retrieve

LAGOON OF LOVE - woj.mazowieckie
                                         Border Collie

LOLA WESOŁY LOLEK - woj.

                                            ...............

LWIE SERCE - woj.łódzkie
                             Chow Chow

LERO - woj.małopolskie
               Sznaucer Miniaturowy

LIPOWY DOMEK - woj.warmińsko mazurskie
                                     Kot perski
                                     Buldog Francuski
                                     Berneński Pies Pastrerski
                                     Chow-Chow
                                     Mops
LOVE DOG - woj.łódzkie
                          Maltańczyk

LASOWA BLONDYNKA - woj.podkarpackie
                                                  Yorkshire Terrier

LUKA - woj.śląskie
                     ---
LEŚNA SFORA – woj.śląskie
                                  Maltańczyk
                                  Bichon Frise
                                 Jack Russel Terrier        
                                 Brytyjski krótkowłosy 

LIMIDA - woj.kujawsko pomorskie
                    Maltańczyk

LUNA - woj.pomorskie

                    …

LALECZKI Z ZIELONEJ DOLINY - woj.zachodniopomorskie

                                                                     ....

LORENTINO - woj.małopolskie

                                 ...

LOLOMANIA - woj.kujawsko pomorskie

                              Shih Tzu

Ł

ŁĄKOWY ZAKĄTEK - woj.

                                        .............

M

MIŚKI*PL - woj.małopolskie
                          ....

MAŁA MATERIA - woj.dolnośląskie
                                       Chihuahua

MAGICZNE SIEDLISKO - woj.

                                                ..............

MALTAŃSKA KRAINA - woj.małopolskie
                                                 Maltańczyk

MODRZEWIOWY DWOREK - woj.śląskie
                                                          Brytyjski krótkowłosy
MARTYNOWSKI OGRÓD -  woj.małopolskie

                                                         …..
MAŁY MIŚ - woj.mazowieckie               
                          Pomeranian
                          Szpic miniaturowy

MAŁA NIEDŹWIEDZICA - woj.lubelskie
                                                     .......                 

MAJA - woj.małopolskie
                  Cavalier King Charles Spaniel

MILEO - woj.małopolskie
                  Shih Tzu  

MISIE PYSIE PL - woj.mazowieckie

                                     .....

MÓJ JACK - woj.mazowieckie

                         Jack Russell Terrier

MALTAN - woj.małopolskie

                      Maltańczyk

MALTAŃSKIE ZACISZE - woj.małopolskie

                                                      Maltańczyk

N

NORTHERM LIGHTS - woj.mazowieckie
                                        Maltańczyk

NIEBIESKIE MIZIAKI - woj.świętokrzyskie
                                                 Brytyjski krótkowłosy

NOWY YORK - woj.

                            ............

NANA*PL - woj. małopolskie
                       Brytyjski krótkowłosy

NIEBIESKA BRYZA*PL - woj.
                                                ---

NAD JEZIOREM - woj.mazowieckie

                                   ....

NELICAT - woj.dolnośląskie

                        Brytyjski krótkowłosy

O

ORTOGRAFIA DOMOWNICA - woj.łódzkie
                                                               Brytyjski krótkowłosy
OTTENDORF - woj.dolnośląskie

                               ………
 OPAL - woj.mazowieckie
                                   Brytyjski krótkowłosy   

                                   Ragdoll 

                                   Szkocki Fold

OD SOFFI - woj.łódzkie

                     Brytyjski krótkowłosy

OVER THE RAINBOW - woj.podkarpackie

                                           ...

P

PUSZYSTE ŁAPKI - woj.śląskie
                                     ....

PELLICCIA BIANKA - woj.mazowieckie
                                            Maltańczyk

PERŁY WSCHODU - Niemcy
                                         Chihuahua

PORANEK KOJOTA - woj.podkarpackie
                                           .....
PSIAKOWO - woj.świetokrzyskie
                           Maltańczyk
                           Labrador Retriever

PUSIOLAND - woj. łódzkie
                            Yorkshire Terrier

PAULA - woj.mazowieckie
                      .......

PROMYK SZCZĘŚCIA – woj.śląskie  
                                                Brytyjski krótkowłosy 
                                               Chihuahua krótkowłosy                                  

                                               Chihuahua długowłosy

PRZYKOTKA - woj.pomorskie
                            Maine Coon

PLATYNA – woj.dolnośląskie
                         Brytyjski krótkowłosy
POPIN – woj.mazowieckie
                           Buldog Francuski                                         

                           American Bully
                           Spaniel Kontynentalny miniaturowy Papillon
                           Szpic miniaturowy Pomeranian                      

PERŁOWA DOLINA - woj.mazowieckie 
                                          Maltańczyk

PIESECZKI ZNAD RZECZKI - woj.

                                                        ............

PUPPYLAND -woj.wielkopolskie

                               ...

PSIA ŁAPA - woj.świętokrzyskie

                         ...

R

RAFIX EXCLUSIVE LINE DOG - woj.pomorskie
                                                               .....
ROYAL DOG - woj.łódzkie
                             Maltańczyk

RADOSNY DOM - woj.

                                    ..........
ROYAL LOVELY DOGS - woj.mazowieckie
                                                 Maltańczyk

ROYAL WHITE - woj.świętokrzyskie
                                   Maltańczyk

RANCZO ZWIERZĄT - woj.zachodniopomorskie

                                              …

S

SEVEN LIVES - woj.śląskie
                              ...

SŁODZIAKI - woj.

                           ...........

SWEET KITTIES - woj.mazowieckie

                                  Ragdoll
SIBERCATS.PL - woj.śląskie
                                  Syberyjski                          

STREFA ZWIERZA - woj. lubuskie
                                         Chihuahua

SHIRE - woj.śląskie
                 .........

SZCZĘŚLIWY DOM - woj.wielkopolskie
                                             Szkocki zwisłouchy
                                             Brytyjski krótkowłosy
ŚNIEŻNY GANG - woj.mazowieckie
                                    Maltańczyk
SZARE - woj.lubelskie
                   Sznaucer miniaturowy
SMALL AND BEAUTI - woj.śląskie
                                              Chihuahua długowłosy

SWEET STARS PL* - woj.lubelskie
                                        Brytyjski krótkowłosy

SUN CITY DOG – woj.mazowieckie
                                    Border Collie
                                   Chihuahua 
                                     Yorkshire Terrier

SIBERNEVA – woj.śląske
                              Neva Masquarade

             
SWEET KISS - woj.zachodniopomorskie

                             ....

SREBRNY DESZCZ - woj.zachodniopomorskie

                                       ……

SILVER CATS - woj.wielkopolskie 

                              …..

SIGURLAND - woj.lubelskie

                            ……..

SEVEN HEAVEN - woj.łódzkie

                                    .....

T

TOSIA CISOWIANKA - woj.

                                             ...........

TUTANCHAMON - woj.

                                     ..............

TOMMY-CAT - woj.

                               .....................

TIVOLI - woj.

                  ...............

TITOLANDIA - woj.

                               ...............

TOLA PRZY OGRODACH - woj.

                                                   .................

TULISIE - woj.

                         ...............

W

WICHROWE WZGÓRZE - woj.

                                               .............

WEST BY ANN - woj.

                               .................

VANILLA SKY*PL - woj.

                                   ...............

WHITE MOCHA  - woj.

                                    ..................

WIEJSKA CHATA - woj.

                                    .................

WHITE HAPPINESS - woj. 

                                           .............

WESOŁA FERAJNA - woj.

                                        ..............

WETHORN - woj.

                            .............

WHITERICO - woj.

                            ....................

WILK ZNAD WISŁY - woj.

                                         ...............

WILCZA BRYGADA - woj.

                                       ................

VOTRE AMI - woj.

                          ..............

WHITE EAGLES - woj.

                                    .....................

Z

ZE WZGÓRZA CZTERECH WIATRÓW - woj.

                                                                         .........

ZŁOTO SYBERII - woj.

                                  .........................

ZIELONA OLIWIA - woj.

                                        ..............................

ZIELONA DOLINA - woj.

                                        .....................

Z ZAKOLA SANU - woj.

                                      ....................

Z NOCNEJ STRAŻY - woj.

                                          ........................

ZORZA POLARNA - woj.

                                      ............

Z KRAINY CZARÓW - woj.

                                         ................

X

XENIACAT - woj.łódzkie

                        Brytyjski krótkowłosy

XENA - woj.

              .................

Y

YORKTOWN - woj.

                           ...........