STOWARZYSZENIE  HODOWCÓW  RASOWYCH  PSÓW  I  KOTÓW

                                                                                             STATUT

                                  STOWARZYSZENIA HODOWCÓW RASOWYCH PSÓW I KOTÓW  

                                                                                       Rozdział I                                                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                             §1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenie  Hodowców Rasowych Psów i Kotów.    (   ...   )                                                                                                                 §2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

                                                                                                                §3

Stowarzyszenie ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych i felinologicznych.

                                                                                                                §4

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 5.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.                                                                                            §5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.                                                                                            §6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.                                                                                                                                                                    Rozdział II                                                          CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA                                                                                                                                                                                 §7

Statutowym celem stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności : - działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia zwierząt. - działalność oparta na podstawach naukowych oraz na własnym doświadczeniu organizacja hodowli zwierząt rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacja zwierząt rasowych wśród społeczeństwa. - zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli.

                                                                                         §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 1.Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami. 2.Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych i felinologicznych. 3.Organizowanie wykładów, zebrań i kursów. 4.Organizowanie szkolenia i doskonalenia  sędziów, asystentów, stewardów, oraz służb pomocniczych. 5.Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu zwierząt rasowych z naciskiem na psy i koty rasowe. 6.Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 7.Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów. 8.Współpraca w działalności badawczej i naukowej w dziedzinie kynologii ii felinologii. 9.Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

                                                                                                                                                                   Rozdział III                                                                    CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA                                                                                           
                                                                                        
§9

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :   a) członków zwyczajnych   b) członków wspierających   c) członków honorowych                                                                                                                                                                                                          §10   1.Członkmi zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 2.Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.                                                                                            §11   Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest : 1.Złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej – oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek. 2.O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 3.Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.                                                                                            §12   1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do :   a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu   b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia   c) zgłaszania do organów stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i       żądania informacji o sposobie ich załatwienia.   d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach. 2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany :   a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenia   b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia  c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia  d) regularnie opłacać składki członkowskie                                                                                            §13   1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek :   a) pisemnej rezygnacji z członkostwa   b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności          prawnych albo utraty praw publicznych.   c) likwidacji członka będącego osobą prawną   d) wykluczenia   2.Wykluczenie członka następuje w przypadku   a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 mcy.   b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem   c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre       imię.   d) działania na szkodę Stowarzyszenia 3.O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 4.Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5.Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.                                                                                                                 §14   1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoja zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazana pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 3.Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.                                                                                           §15   1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 2.Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego. 3.Walne zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 2 lit. b – d.

                                                                                          §16   1.Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. 2.W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie. 3.Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 4.Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.                                                                                                                 §17   Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

                                                                                  Rozdział IV                                                                         ORGANY STOWARZYSZENIA                                                                                           §18   Organami Stowarzyszenia zwanymi dalej władzami są : a)      Walne Zebranie Członków b)      Zarząd c)       Komisja Rewizyjna                                                                                           §19

  1.Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne. 2.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3.Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu : a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu b) pisemnej rezygnacji, c) śmierci, d) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 4.W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 5.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.2 i ust.3 lit. b  pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.  

                                                                                                               §20

  1.Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności : a) pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.                                                                                             §21   1.Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. 2.Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 3.Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku. 4.Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne  punkty. 5.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.                                                                                           §22

  1.Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania członków w szczególności należy :   a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,   b)  uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,   c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.   d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej        kadencji,   e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,   f) wybór Prezesa i członków Zarządu,   g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,   h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,   i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,   j) ustalanie wysokości składek członkowskich,   k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,   l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,   m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,   n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach         niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów, 2.Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 3.Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera    Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej    Prowadzą obrady.                                                                                           §23

  1.Zarząd składa się z 3 członków : Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. 2.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek     Zarządu. 3.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.                                                                                                                §24

  1.Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należą :   a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,   b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,   c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,   d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy  budżetowych,   e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,   f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,   g) uchwalanie regulaminu Biura. 2.Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3.Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 4.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 5.Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia. 6.Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.                                                                                           §25

  1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :   a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu   b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium        ustępującemu Zarządowi. d)      przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami e)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, f)       składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania, 4.Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 5.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby :   a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,       powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.   b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 6.Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust.5 jest nieważne.    Wystąpienie okoliczności, o których jest mowa w ust.5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne    z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.                                                                                             §26   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.                                                                                            Rozdział V                                                           MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

                                                                                          §27

  1.Majatek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia. 2.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze :   a) składek członkowskich,   b) spadków   c) darowizn,   d) zapisów,   e) dochodów z własnej działalności,   f) dochodów z majątku stowarzyszenia,   g) ofiarności publicznej 3.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. a)Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5.Majatkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.  6.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach                                                                                              §28

  1.Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do :   a) członków Stowarzyszenia i jego organów   b) pracowników Stowarzyszenia   c) małżonków pracowników oraz ich krewnych i powinowatych w linii prostej, krewnych lub          powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,   d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2.Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 3.Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  ze statutowego celu Stowarzyszenia. 4.Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. c) i d).

                                                                                         §29

  1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. 2.O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

                                                                                         §30

  1.Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków stowarzyszenia. 2.Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia. 3.Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd stowarzyszenia. 4.Władze stowar


Copyright Nazwa.pl