Skip to main content

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA HODOWCÓW RASOWYCH PSÓW I KOTÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Jesionka.

&2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

&3

Stowarzyszenie ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

&4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalność gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

&5

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

&6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

&7

Statutowym celem Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności:

 • działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia zwierząt,
 • działalność oparta na podstawach naukowych oraz na własnych doświadczeniach związanych z organizacją hodowli zwierząt rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacja zwierząt rasowych wśród społeczeństwa,
 • zrzeszanie hodowców i miłośników zwierząt.

&8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami.
 2. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych i felinologicznych.
 3. Organizowanie wykładów, zebrań, kursów.
 4. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu zwierząt rasowych z naciskiem na psy i koty rasowe.
 6. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
 7. Współpracę z organizacjami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów.
 8. Współpraca w działalności badawczej i naukowej w dziedzinie kynologii i felinologii.
 9. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych działań Stowarzyszenia.
 10. Działalność Statutową odpłatną i nieodpłatną, prowadzoną w następującym zakresie;
 • ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności charytatywnej
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • ochrony i promocji zdrowia zwierząt
 • finansowania leczenia zwierząt

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

&9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających

&10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

 • Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 • Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia

&11

Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest:

 • Złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej – oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do płacenia składek.
 • O przyjęciu członków do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

&12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu.
 • Wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia.
 • Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobach ich załatwienia.
 • Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • Brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 • Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
 • Regularnie odprowadzać składki członkowskie.

&13

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnej albo utraty praw publicznych
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną
 4. wykluczenia

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem
 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię
 4. działa na szkodę Stowarzyszenia

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt.a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepisy ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego zebrania członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

&14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z &13.

&15

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
 3. Walne zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadku określonym w &13 ust.2 lit b-d.

&16

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

&17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

&18

Organami Stowarzyszenia zwanymi dalej władzami są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

&19

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-cio letnią kadencję do czasu wyboru innego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zabraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
  • pisemnej rezygnacji
  • śmierci
  • odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.2 i ust.3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne zebranie postanowi inaczej.

&20

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów przy obecności:

 1. pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków
 2. w drugim terminie ,wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.

&21

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 3/5 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd zobowiązany jest uwzględnić.
 5. O terminie i porządku i miejscu obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

&22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 5. udzielanie, po wysłaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. wybór Prezesa i członków zarządu,
 7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 10. ustalenie składek członkowskich,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 13. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Walne zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

&23

 1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

&24

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należą:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie regulaminu Biura

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu.

&25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacenia składek członkowskich
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 6. Wybieranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniu ust.5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których jest mowa w ust.5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

&26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

&27

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  2. spadków,
  3. darowizn,
  4. zapisów,
  5. dochodów z własnej działalności,
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  7. ofiarności publicznej
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 4. nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

&28

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

 1. członków Stowarzyszenia i jego organów
 2. pracowników Stowarzyszenia
 3. małżonków pracowników oraz ich krewnych i powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
 4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa jest w ust.1 pkt.a)-d,) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust.1 pkt.a)-d) na zasadach innych w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust.1.pkt.a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust.1.pkt. c) i d).

&29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jego zakresie decyduje Walne Zebranie.

&30

 1. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Stowarzyszenia.
 2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, są zobowiązane protokólarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo wybranym władzom/po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

&31

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, &20 nie stosuje się.

&32

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, &20 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.