Skip to main content

Regulamin hodowli rasowych psów i kotów

I. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Psów i Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie §22 Statutu Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów, zwanego dalej SHRPIK.

§ 2

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów i kotów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 3

Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk/kotek hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. 

§ 4

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych należy do Zarządu.

§ 5

Zmiany danych, zmiana właściciela psa/suki lub kota/kotki oraz zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu celem weryfikacji danych.

§ 6

Hodowla psów i kotów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.

II. Przydomki hodowlane

§ 7

 1. Członek Stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie SHRPIK.
 2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
 3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta i kocięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
 4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt/kociąt.
 5. Nazwę psa/kota pisze się małymi literami, zaś przydomek hodowlany dużymi np. Domino ZIELONY DOM. Przydomek hodowlany jest pisany po nazwie psa/kota.
 6. Wszystkim szczeniętom/kociętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom/kociętom z kolejnych miotów.
 7. W przypadku hodowli nowo rejestrowanych w SHRPIK przydomek hodowlany automatycznie otrzymują wszystkie psy/suki oraz kotki/kocury rejestrowane w prowadzonej dokumentacji hodowlanej.

§ 8

 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
 2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

III. Kwalifikacje hodowlane

§ 9

 1. Suką hodowlaną jest suka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR), metryki (MP) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz ukończyła 15 miesięcy.
 2. Kotką hodowlaną jest kotka, która jest zarejestrowana w SHRPIK i jest wpisana do Księgi Rodowodowej (KR), metryki (MK) lub Księgi Wstępnej (KW) oraz ukończyła 12 miesięcy.
 3. Do hodowli dopuszcza się wszystkie suki/kotki spełniające warunki z pkt.1 i 2. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
 4. Do hodowli dopuszcza się sukę/kotkę która posiada w KR, metrykę lub w KW adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
 5. Suką hodowlaną jest suka, która po ukończeniu 15 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 6. Kotką hodowlaną jest kotka, która po ukończeniu 12 miesięcy otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez SHRPIK lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 7. W szczególnych przypadkach na pisemną prośbę hodowcy, zezwala się na krycie suki nie młodszej niż 12 m-cy oraz krycie kotki nie młodszej niż 10 m-cy.
 8. W przypadku ras miniaturowych i wielkogłowych, dopuszcza się krycie od 12 miesiąca życia.
 9. W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w stowarzyszeniu SHRPIK, należy do karty krycia dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie i uprawnienia hodowlane ( rodowód, metryka lub KW ). Reproduktor musi być zarejestrowany w organizacji posiadającej wpis do KRS.

§ 10

 1. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane suki/kotki na okres co najmniej 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Suka/kotka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 9 lat.
 3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki/kotki, która ukończyła 9 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.

§ 11

 1. Pies reproduktor to pies, który ukończył 12 miesięcy.
 2. Kot reproduktor to kot, który ukończył 12 miesięcy.
 3. Reproduktor to pies/kot, który podczas przeglądu hodowlanego lub podczas wystawy organizowanej przez SHRPIK uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 4. Reproduktorem jest kot/pies zarejestrowany w SHRPIK oraz wpisany do KW, KR lub metryki.
 5. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa/kota który w KW, KR lub metryce ma adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych. Stosownego wpisu dokonuje członek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzając pieczęcią z datą nabycia ww. uprawnień.
 6. Do hodowli dopuszcza się wszystkie psy spełniające warunki z §11 punktu od 1 do 5. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzanie uprawnień hodowlanych przez SHRPIK.
 7. Zarząd może zawiesić uprawnienia hodowlane reproduktora na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
 9. Reproduktor z innej organizacji Kynologicznej/Felinologicznej jest uznawany, jeśli spełnia wymogi określone w §11 pkt.1-2 oraz §11 pkt.5.
 10. Reproduktor innej organizacji kynologicznej/felinologicznej jest uznawany jeśli dana organizacja spełnia wymogi określone w Ustawie o Ochronie Zwierząt tj. posiada wpis do KRS.

IV. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 12

Hodowca ma prawo do:

 1. uzyskania porad i wszelkich informacji,
 2. dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w klubie
 3. wyboru reproduktora,
 4. krycia psem/kotem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej/felinologicznej.
 5. odchowania całego miotu.
 6. zastrzeżenia, że sprzedawane szczenię/kocię jest niehodowlane, pod warunkiem odpowiedniej adnotacji w rodowodzie albo w metryce szczenięcia/kocięcia, dokonanego przez członka Zarządu SHRPIK lub hodowcę.
 7. odebrać osobiście KR, KW lub metrykę albo może otrzymać je korespondencyjnie.
 8. otrzymywać powiadomienia SMS-owe o terminach szkoleń i zebrań.

Hodowca ma obowiązek:

 1. Otoczyć opieką posiadane wszystkie psy/koty
  • 1a. Utrzymywać tylko taką liczbę psów/kotów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki egzystencji
 2. Zapewnić im higieniczne warunki bytu
  • 2a. Umożliwić Zarządowi i/lub powołanej przez Zarząd Komisji kontroli dobrostanu, kontrolę warunków utrzymania posiadanych psów/kotów i ich kondycji
 3. Zapewnić im należytą pielęgnację
  • 3a. Przestrzegać przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt ( Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm).
 4. Właściwie ich żywić
  • 4a.
 5. Chronić przed przypadkowym kryciem
  • 5a.
 6. Poddawać szczepieniom
  • 6a. Psy/koty kwalifikowane do hodowli powinny mieć pobrany materiał genetyczny do określenia profilu DNA
 7. Kryć tylko psem/kotem posiadającym uprawnienia hodowlane wystawione przez organizacje wpisane w KRS
  • 7a. Hodowca ma obowiązek chipowania wszystkich zwierząt
 8. Ograniczyć krycie suki/kotki do 3 w ciągu 2 lat kalendarzowych
  • 8a. Wydawać nabywcom szczenięta zachipowane, najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami/rodowodami i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt)
  • 8b. Hodowca powinien w dniu wydania kociąt/szczeniąt podpisać umowę sprzedaży z Nabywcą zwierzęcia
 9. Przed kryciem ustalić z właścicielem reproduktora formę i wysokość za krycie
  • 9a. Wydawać nabywcom kocięta zachipowane, najwcześniej po ukończeniu 12 tygodni wraz z metrykami/rodowodami i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt)
 10. Maksymalnie do 60 dnia od daty narodzin szczeniąt/kociąt zgłosić miot do SHRPIK mailowo przysyłając dokumenty obojga rodziców, certyfikat hodowli, formularz „ Karta Krycia/Karta Miotu” oraz przegląd weterynaryjny
  • 10a.
 11. Opłacać wszelkie należności wynikające z Cennika SHRPIK, a dotyczące członka Stowarzyszenia i jego obowiązków wobec SHRPIK.
  • 11a.
 12. Opłacać raz w roku kalendarzowym opłatę w wysokości 100 PLN (plus 20 PLN wysyłka) na konto SHRPIK celem odnowienia certyfikatu hodowlanego do dnia 31 marca danego roku.
  • 12a. Opłata za wystawienie certyfikatu po terminie – 50 PLN
 13. Hodowca ma obowiązek pobrać wszystkie dokumenty z zakładki RODO na stronie https://shrpik.pl/rodo wypełnić je, podpisać i odesłać na adres [email protected].
  • 13a.
 14. Przestrzegać Statutu, Uchwał oraz Kodeksu Etyki Hodowcy.
  • 14a.

V. ZASTRZEŻENIA

§ 13

 1. Hodowca nie może należeć do żadnej innej organizacji kynologicznej/felinologicznej w czasie bycia członkiem SHRPIK, wyjątek stanowi otrzymanie zgody od Zarządu
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SHRPIK oraz otrzymaniu kompletu dokumentów rejestracyjnych, osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentów hodowlanych ma 14 dni roboczych na wystawienie i wysłanie dokumentów dla hodowcy.
 3. Za sprzedaż zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK grozi hodowcy nałożenie na niego kary pieniężnej oraz otrzymanie nagany z wpisem do akt – złamanie zapisów Ustawy o Ochronie zwierząt. Przy powtórnej sprzedaży zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK,  Zarząd ma prawo zawiesić członka/hodowcę oraz wpisać jego hodowlę na stronie stowarzyszenia z podaniem do wiadomości publicznej przyczyny zawieszenia lub wykreślenia go z listy członków hodowców SHRPIK.
 4. Członek SHRPIK, który zostanie wykreślony z listy hodowców nie zostanie powtórnie przyjęty do SHRPIK.
 5. Reklamacje dotyczące wystawionych dokumentów można zgłaszać max. do 3 dni od odbioru przesyłki. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

DOKUMENTACJA HODOWLANA

§ 14

 1. Podstawą do wystawiania rodowodu lub metryki jest „ Karta Krycia ‘’ wraz z „ Kartą Miotu ‘’
 2. Numery dokumentów rodziców należy spisywać z rodowodów/metryk i KW wystawionych przez stowarzyszenie SHRPIK
 3. Umaszczenia kotów należy podawać wg. kodów EMS
 4. Wszelkie KW, KR lub metryki wystawia Zarząd SHRPIK lub osoba do tego zatrudniona
 5. Każdy dokument ma swój własny, niepowtarzalny numer, znak wodny, tłoczoną suchą pieczęć oraz posiada hologram.
 6. Do KW, czyli Księgi Wstępnej wpisuje się psa/sukę lub kota/kotkę, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy. Stwierdza się to podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Dany pies/kot otrzymuje KW.
 7. Rodowód SHRPIK otrzymuje pies/kot na podstawie rodowodu lub metryki innego związku kynologicznego/felinologicznego.
 8. Rodowód otrzymuje również pies/kot posiadający udokumentowane pochodzenie wraz z oświadczeniem właściciela o zgodności danych.
 9. Przeglądu hodowlanego oraz przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje członek Zarządu, który został do tego powołany lub sędzia kynologiczny/felinologiczny
 10. Potomstwu psów/kotów posiadających KW wydawane są metryki, potomstwu psów/kotów posiadających KR, wydawane są KR.
 11. Stowarzyszenie honoruje wszystkie dokumenty pochodzące z innych organizacji kynologicznych i felinologicznych działających zgodnie z obowiązującym prawem, czyli posiadający wpis do KRS.
 12. Zmiana właściciela, sprzedaż, adopcja, śmierć lub oddanie psa/kota musi być niezwłocznie zgłoszone do Stowarzyszenia.
 13. W miejsce zagubionego KW, rodowodu lub metryki wystawia się nowy dokument z adnotacją „duplikat”
 14. Wszelka dokumentacja przechowywyana jest w siedzibie SHRPIK i/lub oddziale terenowym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Wszelkie decyzje kwalifikacyjne i hodowlane podejmowane są przez Zarząd SHRPIK.
 2. W uzasadnionych przypadkach, bez wcześniejszego powiadomienia Hodowcy, komisja powołana przez Zarząd SHRPIK, ma prawo do kontroli warunków chowu i hodowli psów/kotów.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu Hodowli Psów i Kotów Rasowych, oraz Kodeks Etyki Hodowcy opublikowanego przez SHRPIK, Zarząd ma prawo zawiesić hodowcę w prawach członka SHRPIK na okres do 3 m-cy lub do czasu wypełnienia powierzonego przez Zarząd polecenia służbowego. W szczególnych przypadkach Zarząd ma prawo wykluczyć członka z klubu hodowców SHRPIK i opublikować odpowiednią informację na portalach oraz stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. W przypadku, gdy hodowca
  • poddaje rozrodowi zbyt młode zwierzęta,
  • eksploatuje suki/kotki i/lub reproduktory,
  • utrzymuje zwierzęta w złych warunkach hodowlanych,
  • źle odchowuje mioty,
  • zwierzęta w jego hodowli wykazują oznaki chorób i/lub chorują bez zapewnienia im opieki weterynaryjnej,
  • urodzony miot odbiega od wzorca rasy,
  • poddaje rozrodowi zwierzęta z wadami genetycznymi lub wrodzonymi,
   Zarząd SHRPIK może zawieść go w prawach członka, a miot, co do którego istnieją zastrzeżenia, może nie zostać uznany przez stowarzyszenie, czyli nie otrzyma metryk ani rodowodów.
 5. Za rejestrację i sprzedaż zwierząt z wadami genetycznymi lub wrodzonymi Zarząd ma prawo ukarać hodowcę karą porządkową.
 6. W przypadkach wymienionych §15 punkt 4, Zarząd po otrzymaniu stosownych informacji popartych dokumentacją medyczną oraz prawomocnymi wyrokami sądu ma prawo wykluczyć członka z klubu hodowców SHRPIK umieszczając na stronie internetowej www.shrpik.pl odpowiednią adnotację przestrzegającą ewentualnych nabywców przed zakupem zwierząt z wadami.
 7. Dwukrotna odmowa kontroli dobrostanu skutkuje usunięciem hodowcy z szeregu Stowarzyszenia Hodowców Rasowych Psów i Kotów oraz podaniem do wiadomości publicznej powodów usunięcia hodowcy.
 8. Na życzenie hodowców SHRPIK powstała grupa dyskusyjna na FB.
 9. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami walnego zebrania członków i Zarządu SHRPIK.

aktualizacja 14.07.2023