Skip to main content

Kodeks Etyki Hodowców

Kodeks Etyki Hodowców Stowarzyszenia Hodowców Rasowych Psów i Kotów

                                                                        § 1
Członek/hodowca SHRPIK traktuje swoje członkostwo odpowiedzialnie, ma zawsze na względzie jego dobro oraz słuszne interesy stowarzyszenia, a w szczególności:
1. działa tak, aby jego postępowanie było oparte na przepisach prawa i prowadziło do pogłębiania zaufania do naszej organizacji,
2. działa z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
3. działa w sposób, aby interesy własne nie szkodziły dobru SHRPIK  i swojego środowiska,
4. dba o dobre stosunki międzyludzkie,
5. jest życzliwy ludziom, zapobiega napięciom, kłótniom, przestrzega zasad poprawnego zachowania, a ewentualne spory i niezgodności rozwiązuje w sposób godny i etyczny.
6. jest lojalny wobec SHRPIK i wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat jego działalności,
7. wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat innych członków SHRPIK.
                                                                        § 2
Członek/hodowca SHRPIK ma obowiązek godnie reprezentować SHRPIK na imprezach kynologicznych i felinologicznych.
                                                                        § 3
Członek/hodowca SHRPIK ma obowiązek nieść pomoc zwierzętom oraz dbać o własny dobrostan.
1. pracuje sumiennie dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów hodowlanych.

2. nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie,
3. w kontaktach z członkami/hodowcami, osobami spoza SHRPIK oraz z władzami SHRPIK nie kieruje się emocjami i jest gotowy do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji,
4. dotrzymuje zobowiązań kierując się obowiązującymi przepisami prawa i przewidzianym trybem działania,
5. pomaga innym członkom/hodowcom SHRPIK .
6. wykonuje polecenia służbowe, mając na względzie przepisy prawa oraz zachowuje należytą staranność, aby uniknąć popełnianiu pomyłek,
7. zachowuje lojalność wobec SHRPIK i wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat jego działania,
8. nie jest członkiem żadnej innej organizacji kynologicznej ani felinologicznej oprócz SHRPIK.

                                                                        &4 .

Członek/hodowca SHRPIK działa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, Statutem i Regulaminami SHRPIK .

  1. rozwija swoją wiedzę w zakresie prowadzenia swojej hodowli.
  2. dąży do pełnej znajomości zapisów prawnych.
  3. zawsze jest przygotowany do przyjęcia Komisji ds. kontroli swojej hodowli

                                                                        & 5

  1. członek/hodowca SHRPIK kryje psy tylko z dokumentacją hodowlaną i przestrzega regulaminów oraz Statutu SHRPIK.
  2. nie rozmnaża zwierząt chorych ani z wadami genetycznymi.
  3. aktywnie uczestniczy w życiu SHRPIK.
  4. rzetelnie prowadzi dokumentację hodowlaną oraz medyczną swojej hodowli
  5. w miejscu chowu i hodowli zawsze ma do wglądu plan hodowlany.

                                                                         & 6

Za nie przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki SHRPIK mogą być nakładane kary: upomnienia, nagany lub wykluczenie z SHRPIK .

 Niniejszy Kodeks Etyki wchodzi w życie z dniem 26.06.2023 r