Skip to main content

Informacje dla hodowców

HODOWCO KONIECZNIE ZOSTAŃ CZŁONKIEM GRUPY

SHRPiK Informacje dla Hodowców i Członków Stowarzyszenia | Facebook

UWAGA   WAŻNE !!!

Zarząd stowarzyszenia uprzejmie informuje swoich członków oraz potencjalnych chętnych do zapisania się do SHRPIK

 1. w terminie do 60 dnia od narodzin miotu należy nadesłać mailowo do SHRPIK formularz „Karta krycia/karta miotu”, dokumenty obojga rodziców, certyfikat hodowli oraz przegląd weterynaryjny. Na dole karty miotu w polu  UWAGI  należy wpisać czy zamawiają Państwo rodowody czy metryki. Przypominamy o obowiązku chipowania zwierząt.
 2. każdy wybrany reproduktor oraz suka/kotka hodowlana musi posiadać wstemplowane uprawnienia hodowlane. W przeciwnym razie miot nie otrzyma dokumentów i nie zostanie wpisany w księgi miotów.
 3. nie honorujemy dokumentów wystawionych przez osoby prywatne, stowarzyszenia zwykłe ani przez podmioty gospodarcze i inne, nie posiadające statutu ( wymóg prawny Ustawy o ochronie zwierząt ). W związku z powyższym uczulamy na sprawdzenie dokumentu po numerze KRS organu wystawiającego. W razie wątpliwości służymy pomocą.
 4. nie honorujemy rodowodów nie posiadających udokumentowanych pokoleń ( tzw. gołych rodowodów bez podanych przodków )
 5. każdorazowo przysyłając kartę krycia/kartę miotu, należy dołączyć skany dokumentów rodziców, przegląd weterynaryjny oraz skan certyfikatu hodowcy. W razie braku załączników dokumentacja nie będzie sporządzana.
 6. karta krycia/karta miotu musi być wysłana jako jeden dokument na jednej kartce. Obie strony muszą być dokładnie wypełnione.
 7. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SHRPIK oraz otrzymaniu kompletu dokumentów rejestracyjnych, osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentów hodowlanych ma 14 dni na wystawienie i wysłanie dokumentów dla hodowcy. 
 8. numery dokumentów rodziców należy spisywać z rodowodów/metryk i KW wystawionych przez stowarzyszenie  SHRPIK.
 9. umaszczenia kotów należy podawać wg. kodów EMS
 10. składka roczna członkowska związana jest z wydaniem certyfikatu, który jest niezbędny do wykazania się przynależnością do stowarzyszenia SHRPIK oraz dla administratorów portalu OLX, w razie kontroli zewnętrznej oraz do informacji stowarzyszenia. W związku z tym należy pamiętać o uiszczaniu jej do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Brak zaksięgowanej na koncie SHRPIK w wyżej wymienionym terminie wpłaty na składkę będzie skutkować odmową potwierdzenia przez Zarząd przynależności hodowcy do klubu ewentualnym przyszłym nabywcą oraz organom kontroli.
 11. za sprzedaż zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK grozi hodowcy nałożenie na niego kary pieniężnej oraz otrzymanie nagany z wpisem do akt. Przy powtórnej sprzedaży zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK,  Zarząd ma prawo zawiesić członka/hodowcę oraz wpisać jego hodowlę na stronie stowarzyszenia z podaniem do wiadomości publicznej przyczyny zawieszenia lub wykreślenia go z listy członków hodowców SHRPIK.
 12. członek SHRPIK, który zostanie wykreślony z listy hodowców SHRPIK, nie zostanie powtórnie przyjęty do SHRPIK.
 13. reklamacje dotyczące wystawionych dokumentów można zgłaszać max. do 3 dni od odbioru przesyłki. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 14. dokumentacje należy wysyłać TYLKO mailowo
 15. raz w roku należy uiścić opłatę statutową – 50pln na konto SHRPIK wpisując KONIECZNIE dopisek CELE STATUTOWE (oddzielnym przelewem). Brak zaksięgowanej wpłaty uniemożliwia wysyłkę certyfikatu i dokumentacji hodowlanej.
 16. hodowca ma obowiązek aktualizacji danych osobowych ze względu na przesyłaną korespondencję oraz powiadomienia SMS-owe o terminach szkoleń i zebrań.