Skip to main content

Uregulowania prawne – Urząd Skarbowy

UWAGA !!! 
Każdy wydany przez SHRPIK dokument posiada hologram i odcisk pieczęci suchej.

Swoim członkom służymy pomocą w sprawach związanych z hodowlą.
Pomagamy w rozmowach polubownych oraz przy sporządzaniu wszelkich pism.

Artykuł pobrany z http://m.onet.pl/wiedza-swiat/nauka,77rs4

W zgodzie z prawem

Czy hodowcy, nabywcy i posiadacze psów muszą płacić podatki? Wiele osób odpowie, że hodowla psów rasowych to hobby, zajęcie dodatkowe, a posiadanie psa to sama radość. Niemniej podatki dotyczą także tej sfery życia.

O ile podatek lokalny od posiadania psa jest ogólnie znany, o tyle pozostałe świadczenia, jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT czy podatek od czynności cywilnoprawnych, już nie. Z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem naszych czytelników i zbliżającym się okresem rozliczeń podatkowych zwróciliśmy się z wszelkimi wątpliwościami do Anny Wyrzykowskiej, doradcy podatkowego, eksperta w dziedzinie podatków, autorki wielu publikacji o tej tematyce.

Przyjaciel Pies: Podatek od posiadania psów jest różny w poszczególnych gminach. Dlaczego?

Anna Wyrzykowska: Wynika to z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek podatku od posiadania psa. W żadnej gminie nie może on jednak przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa.

PP: Czy hodowla psów rasowych podlega dodatkowemu opodatkowaniu?

AW: Tak, gdyż zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dział specjalny produkcji rolnej.

PP: Jak ustawa definiuje hodowlę psów rasowych?

AW: W ustawie nie ma definicji hodowli psów rasowych. Dlatego przy rozstrzyganiu wątpliwości, czy zakwalifikować daną hodowlę do hodowli psów rasowych, trzeba korzystać ze specjalistycznego piśmiennictwa kynologicznego. Tak więc hodowla psów rasowych to hodowla psów o określonych cechach, opisanych we wzorcach poszczególnych ras, o udokumentowanym pochodzeniu i zgodnie z obowiązującymi hodowców regulaminami zrzeszającej ich organizacji. Obowiązki podatkowe powstają już od jednej sztuki stada podstawowego.

PP: Co znaczy termin „stado podstawowe”?

AW: Moim zdaniem pod pojęciem „stado podstawowe” należy rozumieć psa lub sukę uprawnioną do wykorzystania w hodowli. Aby ustalić, kiedy pies lub suka mogą być użyte w hodowli, należy sięgnąć do regulaminu prowadzenia hodowli psów rasowych. Określa on dolną i górną granicę wieku zwierzęcia hodowlanego. Jeżeli na przykład w hodowli znajduje się pies reproduktor, suka hodowlana i dwoje szczeniąt, to dla potrzeb podatku dochodowego przyjmuje się, że hodowla ma tylko dwie sztuki stada podstawowego.

PP: Czy prowadzenie hodowli psów rasowych trzeba zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej?

AW: Hodowla psów rasowych nie jest wymieniona jako działalność gospodarcza, nie podlega więc wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Hodowca powinien jednak uzyskać numer regon w urzędzie statystycznym.

PP: A zatem kiedy i jak należy zawiadomić urząd skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia hodowli psów?

AW: Rozpoczęcie prowadzenia hodowli psów rasowych w danym roku podatkowym należy zgłosić do urzędu skarbowego, składając deklarację PIT-6 w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności. W wypadku opodatkowania na podstawie norm szacunkowych deklaracja ta pozwoli urzędowi skarbowemu na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto trzeba złożyć aktualizację NIP. Jeśli hodowca zamierza kontynuować hodowlę w roku następnym, do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy musi ponownie złożyć deklarację PIT-6.

PP: Czy hodowca może wybrać sposób rozliczania podatku dochodowego?

AW: Tak i powinien to zrobić, rozpoczynając prowadzenie hodowli. Może to uczynić na każdy rok podatkowy odmiennie. Ma do wyboru:

  1. opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych,
  2. opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według skali podatkowej,
  3. opodatkowanie na podstawie prowadzonych ksiąg według podatku liniowego.

PP: Czy wybór sposobu opodatkowania może wpłynąć na wysokość podatku?

AW: Tak, ponieważ opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych powoduje, że płacimy podatek od liczby posiadanych sztuk stada hodowlanego. Natomiast w wypadku prowadzenia ksiąg podatek jest zależny od osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku.

PP: Czy należy zgłaszać zmiany w liczebności stada podstawowego?

AW: Powiększenie lub zmniejszenie stada podstawowego danej hodowli powoduje zmianę wysokości zaliczki na podatek w wypadku opodatkowania na podstawie norm szacunkowych. Dlatego w ciągu siedmiu dni od zaistnienia zmiany należy pisemnie zawiadomić urząd skarbowy.

PP: W jaki sposób hodowca powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowy?

AW: W przypadku wyboru opodatkowania na podstawie norm szacunkowych zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Natomiast w przypadku prowadzenia  książki przychodów i rozchodów okolicznością wpływająca na wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest wielkość osiąganych rzeczywistych przychodów i rozchodów w okresach rozliczeniowych.

PP: Załóżmy, że mam jedną sukę hodowlaną i reproduktora. Chcę, żeby suka raz w roku miała szczenięta. Nie wiem jednak, jak często reproduktor będzie wykorzystywany przez innych hodowców. Czy powinnam opodatkować moją hodowlę?

AW: Posiadanie suki hodowlanej i reproduktora, które chcemy rozmnażać, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zgłoszeniu do urzędu skarbowego przez złożenie deklaracji PIT-6. Jeżeli zdecydujemy się na opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych, wówczas niezależnie od tego, czy reproduktor będzie wykorzystywany do hodowli przez nas lub innych hodowców, czy też suka hodowlana będzie miała w danym roku potomstwo, trzeba będzie zapłacić podatek.

O płaceniu podatku nie decyduje posiadanie przydomka hodowlanego. Można bowiem osiągać przychody z działu specjalnego produkcji rolnej, nie posiadając przydomka hodowlanego, ale używając reproduktora do krycia suk zarejestrowanych pod innym przydomkiem.

PP: Czy muszę zapłacić podatek za psy rasowe, z uprawnieniami hodowlanymi, których nie zamierzam rozmnażać?

AW: Nie, sam fakt posiadania takich psów nie podlega opodatkowaniu. To podatnik decyduje, czy zamierza je rozmnażać i prowadzić hodowlę w rozumieniu ustawowym.

PP: Chciałabym odpisywać udokumentowane koszty, jakie ponoszę na prowadzenie hodowli. Czy mam taką możliwość?

AW: Tak, wybierając opodatkowanie na podstawie książki przychodów i rozchodów, można pomniejszać osiągane przychody z tytułu rozmnażania psów o wszelkie ponoszone koszty związane z prowadzeniem hodowli (opłaty za wystawy, zakup karmy i akcesoriów niezbędnych do utrzymania psów, koszty krycia, dojazdów na wystawy, nabycie klatek, samochodu czy przyczepy do przewozu psów).

PP: Czy czekają mnie konsekwencje podatkowe i prawne, jeśli nie zgłoszę w terminie deklaracji podatkowych? Czy są przewidziane kary dla tych, którzy nie płacą podatków od hodowli?

AW: Tak, kodeks karno-skarbowy przewiduje stosowne kary. Ponadto jest obowiązek skorygowania składanych na koniec roku zeznań rocznych, które jeszcze nie uległy przedawnieniu, a przy osiągnięciu dochodu zapłacenia podatku wraz z odsetkami.

( … )

PP: Czy hodowla psów rasowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług?

AW: Psy mają według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbol PKWiU 01.25.10-20.40, natomiast hodowla psów jako rodzaj działalności znajduje się w Polskiej Kwalifikacji Działalności w dziale PKD 01.49.Z (chów i hodowla pozostałych zwierząt). Prowadzący hodowlę psów rasowych to zatem w świetle ustawy rolnik ryczałtowy, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Hodowca może zrezygnować z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 3 Ustawy o VAT pod warunkiem, że:

  1. w poprzednim roku podatkowym jego dochody z tytułu hodowli przekroczyły 20 tysięcy zł,
  2. dokona zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu,
  3. prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT.

Hodowca (rolnik ryczałtowy), który spełnia wszystkie powyższe warunki i zamierza zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, jest obowiązany ponadto prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy o VAT, przez co najmniej trzy kolejne miesiące poprzedzające bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Gdy hodowca zrezygnuje ze zwolnienia z VAT, musi opodatkować sprzedaż psów rasowych stawką podstawową 22%, ale również korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami na rzecz hodowli, np. nabycie karmy, klatek i innych akcesoriów.

Anna Czerwińska