Skip to main content

Uregulowania prawne – PIW

Wytyczna dot. rejestracji hodowli psów rasowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4, pkt.27 rozporządzenia 2016/429, miejsce w którym tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy/koty, jest „zakładem”. Definicja ta nie obejmuje tylko zakładów leczniczych dla zwierząt oraz gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe.

Przez „zwierzęta domowe” należy rozumieć zwierzęta (m.in. psy, koty) utrzymywane do prywatnych celów o charakterze niehandlowym (art. 4, pkt. 11 rozporządzenia 2016/429). Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy w celach handlowych, obowiązane są powiadomić właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają i przekazują określone informacje w celu rejestracji swoich zakładów. Obowiązek ten wynika z art. 84 rozporządzenia 2016/429. Właściwym organem w tym przypadku jest powiatowy lekarz weterynarii właściwy na miejsce prowadzenia zakładu.

Ponadto zważywszy na przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, z wyłączeniem hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, należy przyjąć, ze hodowle psów, w świetle ww. przepisów, co do zasady spełniają warunki pozwalające na uznanie ich za „zakłady utrzymujące zwierzęta lądowe”. Hodowli psów/kotów rasowych nie można zatem uznać za „gospodarstwo domowe”. Jednocześnie zauważyć należy, ze zgodnie z art 3 rozporządzenia 2022/1345 zakład, w którym utrzymywane są psy/koty do celów hodowlanych, nie może być zwolniony z wyżej wymienionego obowiązku rejestracji.